29.06.2012

Sebastien Legoff

Menedżer portfelowy

Delubac Asset Management

Dzięki dywersyfikacji przejawiającej się inwestowaniem na rynkach całego świata w różne klasy aktywów oraz zrównoważonej ofercie inwestycyjnej i aktywnemu reagowaniu na wahania rynkowe, fundusz WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio jest dostosowany do potrzeb zarówno początkujących inwestorów jak i tych, posiadających wieloletnie doświadczenie na rynkach kapitałowych.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Fundusz ma strukturę funduszu funduszy, co umożliwia inwestorom podejmowanie decyzji inwestycyjnych stosownie do akceptowanego przez nich poziomu ryzyka i celów inwestycyjnych. Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów netto w fundusze inwestycyjne inwestujące w udziałowe papiery wartościowe i papiery wartościowe powiązana z kapitałem. Celem funduszu jest utrzymanie wahań w perspektywie trzyletniej w przedziale od 15 do 21%. Swoje inwestycje koncentruje przede wszystkim na światowych rynkach udziałowych papierów wartościowych i obligacji w celu maksymalizacji wzrostu kapitału w euro w długiej perspektywie. Portfel obejmuje ponad 20 funduszy inwestycyjnych o zdywersyfikowanej ofercie obejmującej rynki rozwinięte, wschodzące i rozwijające się o małej kapitalizacji na całym świecie.

 

SIŁA TKWI W DYWERSYFIKACJI

Fundusz oferuje szereg ważnych korzyści, takich jak:

 

  • Atrakcyjny potencjał wzrostu dzięki kombinacji różnych aktywów z rynków rozwiniętych, wschodzących i rozwijających się o małej kapitalizacji.
  • Profil ryzyka inwestycyjnego utrzymywany jest dzięki aktywnemu reagowaniu na wahania rynku.
  • Istotna część portfela inwestycyjnego jest inwestowana na rynkach wschodzących - oczekuje się, że to właśnie potencjał wzrostu tych rynków będzie motorem globalnego ożywienia gospodarczego.
  • Dywersyfikacja pod względem geograficznym i klas aktywów.

 

 

 

ZALETY DYWERSYFIKACJI

Różnorodność to jeden z filarów, na których opiera się siła Funduszu a dywersyfikacja pod względem sektorów i krajów, w których inwestuje Fundusz, jest jednym z głównych źródeł korzyści. Globalny zakres inwestycji Funduszu oznacza, że zarządzający Funduszu może stworzyć szeroką ofertę inwestycyjną, dzięki czemu, w przypadku, gdy rynek w danym regionie świata przynosi gorsze wyniki, inwestycje w innych częściach globu lub w innych sektorach równoważą to pogorszenie. Ponadto, jako fundusz funduszy, Fundusz ten zapewnia dostęp do lokalnej wiedzy oraz różnorodność zarządców. Wielu inwestorów indywidualnych nie ma dostępu do lokalnych zarządców funduszy, działających w wielu regionach rynków wschodzących.  Znajomość lokalnych realiów jest niezmiernie ważna przy inwestowaniu w regionach, gdzie osoby z zewnątrz mają utrudniony dostęp do informacji. Dzieje się tak szczególnie na rynkach wschodzących, gdzie, w przeciwieństwie do rynków rozwiniętych, informacje nie są powszechnie dostępne. Ponadto fundusze funduszy oferują inwestorom dywersyfikację zarządzania, co pozwala ograniczyć ryzyko inwestycyjne.

 

WSZECHSTRONNE ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI

Proces inwestycyjny prowadzony przez zarządcę Funduszu obejmuje wszechstronny mechanizm doboru i alokacji aktywów. Proces rozpoczyna się od śledzenia wyników dziesiątków tysięcy funduszy, w toku którego zarządca wybiera 100 najlepszych. Następnie są one badane przy wykorzystaniu ilościowych i jakościowych narzędzi analitycznych. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru fundusze są jeszcze oceniane pod względem przewidywanego zwrotu z inwestycji i przydatności z punktu widzenia dywersyfikacji. Drugim elementem jest proces alokacji aktywów, w którym wykorzystuje się strategie top-down (od ogółu do szczegółu) i bottom-up (od szczegółu do ogółu), obejmujące ocenę na potrzeby alokacji strategicznej i taktycznej w odniesieniu do wstępnie wybranych funduszy. Tak powstały portfel jest monitorowany w trybie dziennym.

 

 

 

PROGNOZA

Najważniejsze dla funduszu są oczywiście warunki na rynkach światowych i wyniki przez te rynki osiągane. Dane gospodarcze docierające z USA są generalnie pozytywne a gospodarka wydaje się wychodzić z okresu stagnacji. Banych dotyczące zachowań konsumentów wykazują tendencję wzrostową. Rynki wschodzące i rozwijające się o niskiej kapitalizacji także powinny osiągać dobre wyniki w dalszej części roku, dzięki umiarkowanym wycenom i dobrym perspektywom wzrostu. Pomimo spadku produkcji w Chinach ze względu na słabnący popyt na głównych rynkach eksportowych tego kraju, warunki gospodarcze w rejonie Azji i Pacyfiku są dalej sprzyjające.  Należy jednak pamiętać, że rynki nadal cechować będzie duża zmienność, gdyż inwestorzy nie przestają bacznie obserwować rozwój wypadków w Europie.

 

ZARZĄDCA INWESTYCYJNY

Zarządcą inwestycyjnym funduszu jest Delubac Asset Management, wielokrotnie nagradzana spółka zajmująca się zarządzanie aktywami, należąca do Banque Delubac & Cie - prywatnego banku francuskiego powstałego w 1924. Od chwili powstania spółka ta specjalizuje się w doborze funduszy (multi-zarządca) i alokacji aktywów. Spółka oferuje swoim klientom usługi z zakresu zarządzania portfelem dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz instrumenty inwestowania zbiorczego. Działając pod rodzinną marką cieszącą się coraz większym uznaniem, Delubac Asset Management dysponuje unikalną wiedzą na temat funduszy funduszy rynków wschodzących.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Performance Portfolios (“WPP”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WPP zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WPP dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WPP, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WPP, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WPP jest dla nich odpowiednia.