13.04.2012

Elchin Jafarov

Menedżer portfelowy

Citadele Asset Management

 

Rosja i kraje CIS to zagłębie towarowe i jeden z największych rynków na świecie, posiadający ogromne bogactwo minerałów i mocne podstawy fundamentalne. To czynniki, których nie można zignorować. Inwestując w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami w Rosji, Azji Centralnej i na Ukrainie, fundusz WIOF Russia and CIS Performance Fund oferuje swoim inwestorom dostęp do wielkiego potencjału tego regionu.

 

PRZYSZŁOŚCIOWY MOMENT

Pomyślny rozwój rynku towarowego oraz duża płynność przynoszą rynkom rosyjskim i CIS perspektywy na dobrą przyszłość. Region głównie napędza Rosja, Kazachstan i Ukraina. Kraje te są w stabilnej kondycji makroekonomicznej a ich rynki lokalne oferują inwestorom wyjątkowe wartości:

 

  • Na przykład w Rosji rynek akcyjny oparty jest o konwencjonalne metody wyceny i jest teraz jednym z najtańszych ze wszystkich rynków rozwijających się.
  • Wzrost rynku akcyjnego na Ukrainie był jednym z największych na całym świecie w przeciągu ostatniej dekady.

 

Region jest też eksporterem źródeł energii, jednym z największych na świecie eksporterów produktów rolniczych i jest obecnie w lepszej kondycji fiskalnej niż wiele krajów rozwiniętych - obciążenie długiem publicznym (jako procent PKB) jest poniżej średniej Unii Europejskiej. Dodatkowo napływ środków ze eksportu towarów napędza wzrost wewnętrzny oraz popyt, umożliwiając zyskanie korzyści przez inwestorów zorientowanych na sektor konsumpcyjny.

 

ENARGIA I INNE SEKTORY

Pośród największych możliwości inwestycyjnych regionu jest sektor energii. Rosja i kraje CIS są globalnym olbrzymem energetycznym. Rosja jest największym na świecie dostawcą ropy i posiada największe odkryte złoża gazu naturalnego na świecie. Zajmuje drugie miejsce w posiadanych rezerwach węgla na całej planecie. Również do Kazachstanu należą olbrzymie rezerwy gazu naturalnego, ropy i węgla. Złoża odkryte w tym kraju, z których w tym roku zacznie się wydobycie, są pośród największych złóż odkrytych w ostatnich 30 latach. Węglowodory są kluczowe dla rozwoju popytu wewnętrznego Kazachstanu, rozwoju infrastruktury, stabilności i niezależności finansowej.

Możliwości inwestycyjnych nie stanowią jedynie gaz, ropa i węgiel. Bogactwo innych towarów podkreślają znaczenie inwestycyjne tego regionu:

  • Rosja posiada ponad 500 mld USD rezerw międzynarodowych (w walutach zagranicznych i złocie)
  • Na terenie Kazachstanu znajduje się ponad 90% pierwiastków chemicznych i jest największym dostawcą uranu - pierwiastka, na który popyt gwałtownie rośnie, ponieważ kraje takie jak Chiny powiększają swoje zdolności nuklearne.
  • Region jest wiodącym eksporterem diamentów, rud żelaza, stali, niklu, platyny, chromu, cynku, litu na które wciąż rośnie popyt światowy.
  • Złoty Pas Tien Shan w Azji Centralnej jest drugim co do wielkości na świecie regionem złotonośnym.

 

SILNA POZYCJA

Region oferuje możliwości przypisane tylko rynkom rozwijającym się. Ekonomicznie, kraje CIS wciąż są w tyle za podobnymi im krajami europejskimi, co wskazuje dużo przestrzeni na przyszły rozwój. Przewidywane stopy wzrostu ekonomicznego przewyższają prognozy dla krajów rozwiniętych, a środowisko polityczne - znaczące ryzyko inwestycyjne w latach poprzednich - staje się co raz bardziej stabilne. W miarę rozwoju regionu będą potrzebne inwestycje, a wydarzenia takie jak Olimpiada zimowa w 2014 roku i Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2018 w Rosji przyspieszą przyszłe inwestycje infrastrukturalne. Jednocześnie, Rosja i kraje CIS tworzą razem jeden z największych rynków zbytu na świecie, ponieważ sama Rosja ma 260 mln mieszkańców. Przyjęcie Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO) jest świetnym bonusem dla gospodarki i inwestycji. Oceniono, że członkostwo Rosji w WTO napędzi gospodarkę Rosji miliardami USD każdego roku. To także może pomóc w polepszeniu środowiska biznesowego, poprzez zmuszenie legislatorów do zmian prawnych, w celu ułatwień inwestycyjnych takich jak np. ochrona udziałowców mniejszościowych.

 

PRZEGLĄD

Rok 2011 nie był udany dla rynków akcyjnych na świecie, jednak pierwsza cześć roku 2012 była o wiele bardziej zachęcająca. Rynki globalne dochodzą do siebie, a za nimi kraje CIS. Rosja i Azja Centralna radzą sobie szczególnie dobrze. Także Ukraina przyniosła przyzwoite wyniki. Inwestorzy wpompowali fundusze w region, na którym panuje ogólnie dobra płynność. Fundusz na tym skorzystał i odnotował zyski we wczesnym początku tego roku. Na rynek powinny także wrócić fundusze po zakończonych wyborach prezydenckich. W końcówce 2011 i na początku 2012 roku odnotowano znaczący odpływ środków z Rosji z powodu przewidywanego ryzyka związanego z wyborami. Po ich zakończeniu spodziewamy się jednak trendu powrotnego.

 

MENEDŻER INWESTYCYJNY

Fundusz zarządzany jest przez jedną z największych spółek zarządzających aktywami w regionie bałtyckim - Citadele Asset Management (Citadele AM). Citadele AM jest oddziałem łotewskiego banku Citadele, jednej z wiodących grup finansowych w krajach bałtyckich, która posiada ponad 2 mld EUR w zarządzaniu. Citadele AM jest największą spółką inwestycyjną w regionie bałtyckim i działa także na Litwie, Ukrainie i w Rosji.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.