28.02.2012

 

Dhawal Mehta

Menedżer portfelowy

Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.

Indie staną się niedługo trzecią co do wielkości gospodarką na świecie, której fundamenty ekonomiczne wciąż umacniają się. W długiej perspektywie bardzo to podkreśla status tego kraju jako rosnącej globalnej siły ekonomicznej, oferującej szeroki zakres możliwości inwestycyjnych. WIOF India Performance Fund inwestuje w akcje i obligacje indyjskie przez co daje szansę na inwestycje w jedną z najszybciej rosnących i silnych gospodarek na świecie.

 

ROSNĄCA SIŁA

Indie często pokazywane były jako kraj nękany problemami takimi jak ubóstwo, słaba infrastruktura, niedobory wody i energii, korupcja i przytłaczająca biurokracja. W rzeczywistości w ostatnich latach kraj ten przeszedł transformację i dziś jest rosnącą globalną siłą ekonomiczną. Od czasów reform w latach 90-tych, kiedy Indie uwolniły się od zbyt szerokich regulacji i protekcjonizmu, wzrost nabrał tempa i wiele czynników napędza teraz gospodarkę. Wiele przeglądów ekonomicznych przewiduje, że od strony parytetu siły nabywczej Indie staną się trzecią siłą na świecie do roku 2015.

Główne czynniki wpływające na wzrost:

  • Rosnące dochody, powiększająca się klasa średnia oraz ilość możliwości zawodowych napędzają konsumpcję i formują zdrowy rynek wewnętrzny, pełen możliwości inwestycyjnych.
  • Stabilizująca się sytuacja polityczna, pierwszy od 20 lat rząd o silnej pozycji, który skupia się na rozwoju i reformach, rosnące bezpośrednie inwestycje zagraniczne, rozwój rynków finansowych i planowane inwestycje w projekty infrastrukturalne idące w miliardy USD.
  • Optymistyczne prognozy długoterminowego wzrostu, 750 mln ludzi zdolnych do pracy oraz 13 mln nowych pracowników wchodzących na rynek pracy każdego roku.

 

WYJĄTKOWOŚĆ

Rosnący status Indii na świecie należy podkreślić porównując go z innymi rozwijającymi się gospodarkami. Wskaźniki poziomu długu i oszczędności, oraz wzrost PKB są zachęcające, a indyjski rynek akcji jest bardziej stabilny od innych rynków wschodzących, ponieważ jest mniej zależny od sprzedaży towarów.

 

Indie trzecią gospodarką świata do 2015 roku pod względem siły nabywczej (PPP)

Źródło: IMF, RBI, Enam Research.

Uwagi: US - USA; China - Chiny; India - Indie; Japan – Japonia.

 

Wskaźniki demograficzne także stanowią istotną zaletę Indii. Kraj ten ma jedną z najmłodszych populacji na świecie, gdzie średnia wieku wynosi 25 lat, a 63% ludności jest w wieku produkcyjnym (między 15 a 64 rokiem życia). Profil demograficzny Indii podobny jest do profilu USA z ery bumu demograficznego i Chin z lat 90-tych, co sugeruje, że Indie zanotują niedługo ogromny skok strukturalny we wzroście konsumpcji.

 

 

Ludność w wieku produkcyjnym w Indiach (wiek 15-64)

Źródło : NCAER, RBI, ENAM Research.

Uwagi: Japan - Japonia, UK - Wielka Brytania, US - USA, India - Indie, China – Chiny.

 

Spowolnienie ekonomiczne w krajach rozwiniętych i dalszy spadek popytu także pokazują w dobrym świetle zorientowanie Indii na swoim rynku wewnętrznym. Dla przykładu Chiny skupione są teraz na zbalansowaniu swojej dynamiki wzrostu - odchodząc od eksportu i inwestycji w kierunku konsumenckiego modelu indyjskiego. W tym samym czasie Chiny chciałyby dorównać postępowi Indii w reformach. Obecnie Indie uzyskują rezultaty podobne do spółek światowego formatu, dobrze rozwiniętych rynków kapitałowych, nowoczesnego systemu bankowego oraz mocno zakorzenionych zasad prawnych - są to obszary, w których inne kraje rozwijające się mają braki.

PRZEGLĄD

Rok 2011 był trudny dla indyjskich rynków. Odnotowano spadek wartości waluty oraz jeden z najgorszych wyników na rynkach akcji na świecie. Niepokoje w skali makro, włączając w to wzrost inflacji i stóp procentowych, spowolnienie wzrostu, oraz paraliż polityczny zdominowały rynek. Widać jednak wiele pozytywnych symptomów na rok 2012. Bank Centralny zasygnalizował zakończenie okresu zacieśniania stóp, a inflacja zaczyna spadać. Konsumpcja wewnętrzna, bardzo znacząca dla ekonomii indyjskiej, ponieważ odpowiada za 70% PKB tego kraju, pozostaje prężna. Wspomaga ją struktura demograficzna oraz rosnąca klasa średnia. Sugeruje to, że obecne spowolnienie ekonomiczne jest w dużej mierze cykliczne i naturalne i może zostać skorygowane poprzez kombinację niższych stóp i polityki pozwalającej prywatnym przedsiębiorstwom na inwestowanie w produkcję i infrastrukturę. Bieżący brak przywództwa politycznego zadaje poważny cios zarówno w sektor korporacyjny jak i w pewność działania poszczególnych inwestorów. Ta sytuacja powinna się jednak zmienić na lepsze, ponieważ rząd ogłosił niedawno zachęcające i ważne zmiany. Zmiana na lepsze na rynkach zależeć będzie jednak od szczegółowej polityki jaką zastosuje rząd. Wyceny, w szczególności w segmencie średnich i małych spółek, są w tej chwili na bardzo atrakcyjnym poziomie i jakiekolwiek wzmianki rządowe dotyczące skali makro mogą przynieść uzasadnione ożywienie. Największe ryzyko rynkowe związane jest z obecnym politycznym impasem, które może spowodować szkodliwy gospodarczo odpływ pieniądza z Indii. Z drugiej strony natomiast globalna płynność na rynkach może przynieść napływ pieniądza, czego też nie należy ignorować.

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest Reliance Asset Management ( Singapur ) Pte. Ltd. ( RAMS ), który jest oddziałem Reliance Capital Asset Management Limited, największego podmiotu zarządzającego aktywami w Indiach. Zarządzający funduszem, Dhawal Mehta, ma ponad 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu akcjami notowanymi na rynku indyjskim.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.