25.08.2011

Costas MesaritisCostas Mesaritis

Menedżer portfelowy

Piraeus Bank (Cyprus) Ltd.

 

Rozłożenie ryzyka i dywersyfikacja to dwie fundamentalne zasady długoterminowego, odnoszącego sukcesy inwestowania. Łącząc je z możliwościami rynków na całym świecie oraz z ponadprzeciętną umiejętnością alokacji aktywów i zarządzaniem funduszem, WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio stanowi bardzo atrakcyjną ofertę inwestycyjną.

PRZEGLĄD

Fundusz oferuje inwestorom możliwość maksymalizacji długoterminowego wzrostu kapitału poddanego zmienności w określonym czasie. Fundusz inwestuje na rynkach akcji globalnych i obligacji oraz ma celu długoterminowy wzrost kapitału w EUR. Inwestycje wykonuje się poprzez starannie dobrane subfundusze, które skupiają się na konkretnych rynkach, regionach i sektorach na całym świecie.

 

RZECZYWISTE ZALETY

Fundusz posiada grupę sobie właściwych cech, które sprawiają, że jest on atrakcyjną propozycją:

  • Inwestuje w globalne rynki rozwijające się, które uważane są za liderów odnowy ekonomicznej i które posiadają wysoki potencjał wzrostu.
  • Dywersyfikuje aktywa nie tylko pod kątem krajów i regionów, ale także posiada dostęp do wiedzy lokalnej poprzez zarządzających funduszem. Menedżerowie portfeli mają dostęp do wiedzy o rynkach lokalnych, społeczeństwie i postępie politycznym w regionie dla odpowiednich rynków.
  • Równoważy możliwości inwestycyjne o odpowiednim poziomie ryzyka inwestycyjnego i potencjale wzrostu.
  • Aktywnie zarządza zmiennością dając stabilny profil ryzyka w określonym czasie.

 

ZARZĄDZANIE ZMIENNOŚCIĄ

Jednym z kluczowych elementów funduszu jest jego wynik oraz proces zarządzania zmiennością zapewniający utrzymanie tej zmienności na odpowiednio niskim poziomie. Fundusz dąży do osiągnięcia zmienności od 9% do 11% w roku w okresie 3 lat i w tym celu stosuje specjalny proces alokacji.

Model alokacji aktywów oparty jest na 30 i 250-dniowej zmienności funduszu. Fundusz stosuje model stopniujący, który obejmuje dane ekonomiczne i prognozy, współczynniki zmienności rynku, a także jakości zarządzania w danym kraju/regionie. W celu ustalenia zakresu alokacji używany jest także model zawierający prognozy dwuletniego wzrostu PKB, współczynnik zmienności rynkowej PE (cena do zysku) i PB (cena do wartości księgowej) oraz dane historyczne o zarządzaniu poszczególnymi rynkami. Zmienność jest monitorowana codziennie i utrzymywana pomiędzy ustalonymi limitami. Jeśli zmienność przekroczy dolną lub górną granicę stosuje się relokację pomiędzy klasami aktywów. Monitorowanie zmienności i ustalanie klas aktywów pozwala na optymalną alokację w akcje, obligacje, nieruchomości lub gotówkę.

 

WYKORZYSTANIE LOKALNYCH DOŚWIADCZEŃ

Menedżerowie funduszy znajdujących się w portfelu pochodzą z rynków na których działają i posiadają obszerną wiedzę o historii swojego regionu, kulturze oraz specyficzną wiedzę o historii przedsiębiorstw. Mają dostęp do wiedzy lokalnej, zarządzających przedsiębiorstwami, grup społecznych, polityki w swoim regionie. Posiadają dobrą pozycję, aby wykorzystać każdą nową informację lokalną, spekulację lub trendy w społeczeństwie. To daje im idealną możliwość oceny politycznej stabilności regionu - jednego z najważniejszych czynników ryzka dla rynków granicznych i rozwijających się.

 

PRZEGLĄD

Akcje są pod silnym naciskiem już od kwartału. Ryzyka makroekonomiczne przykryły cieniem dobre wyniki dużych, głównych spółek. Inwestorzy wciąż martwią się o rozmiary zapaści w Eurostrefie i jej wpływy na rynek. Rosnąca inflacja oraz ceny ropy naftowej to dwa główne ryzyka, które mogą spowodować spowolnienie wzrostu.  Patrząc jednak w przyszłość należy oczekiwać, że nadchodzące wyniki przedsiębiorstw będą lepsze od spodziewanych, a dane ekonomiczne poprawią się na początku 2012 roku. Menedżer funduszu jest optymistą co do wyników akcji i obligacji w nadciągających 6 miesiącach i oczekuje, że niepewność w Eurostrefie zaniknie popychając rynki w górę. Pierwszy krok już został poczyniony poprzez zatwierdzenie nowego pakietu finansowego dla Grecji. To poprawi nastroje inwestorów pokazując, że Unia Europejska chce podjąć wszystkie konieczne kroki, aby jej członkowie uniknęli "niekontrolowanej zapaści". To poprawia stabilizację systemów finansowych. Ponad to rynki postrzegane są teraz jako "tanie" ze względu na ich zarobki.

 

MENEDŻER FUNDUSZU

Fundusz zarządzany jest przez Piraeus Bank (Cypr), w całości należący do Piraeus Bank Group z siedzibą w Atenach. Piraeus Bank (Cypr) oferuje usługi bankowe, zarządzania aktywami i majątkiem klientom detalicznych, korporacyjnych w skali międzynarodowej. W skład zespołu zarządzającego inwestycjami wchodzą świetnie wykwalifikowani profesjonaliści, którzy skupiają się na rynkach regionalnych włączając w to Grecję i Cypr. Piraeus Bank Group posiada oddziały w dziewięciu krajach włączając w nie Rumunię, Bułgarię, Ukrainę, Serbię, Egipt, Albanię i Cypr, a także w Nowym Jorku i Londynie.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Strategy Portfolios (“WSP”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WSP zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WSP dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WSP, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WSP, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WSP jest dla nich odpowiednia.