14.06.2011

 

Zespół Zarządzający Portfelem

Habib Bank Zurich AG

 

Dla niektórych wspomnienie o Pakistanie przywołuje obrazy kraju zrujnowanego przez polityczną destabilizację i biedę, wciśniętego pomiędzy silne ekonomicznie Indie od wschodu, rozdarty wojną Afganistan od północy i bogaty w ropę, ale nierozwinięty Iran od zachodu. Jednak dla inwestorów to rynek z przekonującą historią rozwoju, który oferuje atrakcyjne możliwości inwestycyjne. Fundusz WIOF Pakistan Performance Fund umożliwia inwestorom wejście na rynek o wspaniałym i niewykorzystanym potencjale. Jest to idealny rynek dla doświadczonych inwestorów, zaznajomionych z cechami charakterystycznymi specjalistycznych rynków kapitałowych.

POPRAWA ŚRODOWISKA EKONOMICZNEGO

W ostatnich latach, środowisko ekonomiczne Pakistanu przeszło serię istotnych zmian, które poprawiły warunki dla inwestorów. W ich wyniku deregulacja i prywatyzacja stały się dominującymi tematami ekonomicznymi. Wśród najbardziej znaczących zmian trzeba wymienić:

  • Promowanie przez rząd sektora prywatnego poprzez stopniowe wychodzenie państwa z biznesu komercyjnego oraz w tym samym czasie wzmocnienie banku Centralnego i innych instytucji finansowych.
  • Ważne zmiany na rynku kapitałowym, oznaczające wprowadzenie przez rząd wielu reform strukturalnych i prawnych w celu zachęcenia sektora prywatnego do inwestowania.
  • Na skutek inwestycji w różne sektory miliardów dolarów, największe wpływy finansowe odnotowały banki, sektor ropy i gazu oraz telekomunikacja. Gospodarka, w szerokim tego słowa znaczeniu, także pokazuje pozytywne wzrosty: zatrudnienie gwałtownie rośnie, a z nim dochód klasy średniej w tym kraju.

 

ANALIZA SEKTOROWA (31.5.2011)

W przeciwieństwie do innych rozwijających się gospodarek, Pakistan usunął nierównowagę fiskalną poprzez likwidację dotacji. W długim okresie czasu pozwala to rządowi na kontrolę handlu i deficytu fiskalnego, a także umożliwia zabezpieczenie przed gwałtownym wzrostem cen, ponieważ popyt odpowiednio dostosowuje się i spada ryzyko bańki kredytowej. Co ważne, Pakistan posiada dużo młodej siły roboczej - ze 160 milionowej populacji, 60% osób jest poniżej 30 roku życia.

Jednakże, pomimo dostosowywania polityki monetarnej, rosnącego popytu wewnętrznego i dyscypliny fiskalnej, ceny na rynku są niższe niż w regionie z powodów obecnych niepokojów o stan prawny, porządek i bezpieczeństwo w tym kraju.

 

PRZEGLĄD

Wyniki Funduszu odzwierciedlają powyższe zmiany, a pozytywne wyniki można przypisywać doborowi sektorowemu i akcyjnemu oraz aktywnemu myśleniu. Początkowy wybór akcji w sektorach energetycznym i produkcji energii, nawozów sztucznych/chemicznym, banków komercyjnych, materiałów budowniczych, tekstyliów oraz telekomunikacji, wzmocnił bazę portfelową poprzez dostarczenie zadawalających dywidend i przewyższył wyniki poszczególnych sektorów jak i całego rynku. W najbliższej przyszłości uwaga będzie skupiona na inflacji. Bank Centralny przyjmuje stanowisko konfrontacyjne w polityce monetarnej, przywołując zewnętrzne naciski inflacyjne. W tym roku, w następstwie likwidacji dotacji i rządowych ruchów na rynkach cen prawie wszystkich sektorów, indeks cen towarów i usług jest dwucyfrowy w zależności od zajmowanej pozycji. Ceny towarów zaczęły wrastać na całym świecie w wyniku poprawy sytuacji ekonomicznej na rynkach. W między czasie rząd wciąż pracuje nad uporaniem się ze sprawą długu, która ma wpływ na wyniki sektora petrochemicznego i produkcji energii.

Pomimo, iż wolumen handlu został dotknięty przez podatek jednorazowy, a wprowadzenie Marżowego Systemu Handlowego tylko zwiększyło ten efekt, oczekuje się, że indeks KSE100 wciąż zachowa pozytywny trend. Od strony wyceny rynek wygląda atrakcyjnie. 25 spółek o największej kapitalizacji posiada atrakcyjne wyceny w stosunku do swojej wartości.

 

Indeks KSE 100 (USD)

MENEDŻER INWESTYCYJNY

Fundusz WIOF Pakistan Performance Fund zarządzany jest przez Habib Bank AG Zurich (HBZ), który został utworzony w Szwajcarii w 1967 r. i prowadzi działalność na czterech kontynentach. HBZ działa w Pakistanie poprzez swoje oddziały i zbudował przez lata szeroką sieć, która pozwala mu na użycie wiedzy lokalnej w celu maksymalizacji wyników inwestycyjnych.  HBZ Private Banking świadczy finansowe usługi doradcze w sposób uznaniowy i nieuznaniowy inwestorom prywatnym, a także specjalizuje się w usługach zarządzania aktywami dla inwestorów chcących uzyskać ekspozycję na rynkach kapitałowych Azji Południowej.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.