21.08.2008

Raiffeisen International Bank-Holding AG, część grupy kapitałowejRaiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), powtórzył rekordowe wynikidzięki silnej bazie klientów. Skonsolidowany zysk (po opodatkowaniui odjęciu udziałów mniejszości) za pierwszą połowę 2008 r. wzrósło 41 procent do 566 mln euro (pierwsza połowa 2007 r.: 401 mln euro). Zyskbrutto wzrósł o 39 procent do 843 mln euro (pierwsza połowa 2007 r.:607 mln euro). Zysk na jedną akcję wzrósł z 2,82 euro za pierwsząpołowę 2007 r. do 3,68 euro. Wszystkie dane zostały wykazane zgodniez Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Herbert Stepic, dyrektor naczelny Raiffeisen International, skomentowałwyniki następująco:

  • Przedstawiony przez nas kolejny raz rekordowy wynik, mimo zaburzeń na światowym rynku kredytowym i kapitałowym, jest widomą oznaką siły naszego modelu biznesowego. Ten rekordowy wynik jest skutkiem dynamicznego rozwoju naszej bazy klientów. Nasz półroczny wynik świadczy o tym, że trzymamy pod ścisłą kontrolą pośredni wpływ globalnego kryzysu finansowego na naszą działalność gospodarczą. Trzymamy się wytyczonych celów.
  • Europa Środkowa i Wschodnia nadal wykazuje realne stopy wzrostu gospodarczego, dwa do trzech razy wyższe niż strefa euro. Ten fakt oraz bardzo korzystny rozwój naszej działalności operacyjnej, w połączeniu ze stałym wzrostem bazy klientów o prawie 700.000 w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2008 r. pogłębiają moje przekonanie, że będziemy mogli kontynuować stały wzrost – powiedział Stepic. Suma bilansowa po raz pierwszy przekroczyła 80 mld euro.

Rekordowe wyniki w drugim kwartale 2008 r.

Skonsolidowane zyski w wysokości 311 mln euro za drugi kwartał 2008 r.pozwoliły Raiffeisen International wykazać najlepsze wyniki kwartalne whistorii grupy (dyskontując jednorazowe skutki sprzedaży RaiffeisenbankUkraine w czwartym kwartale 2006 r.). Stanowi to wzrost o 57 mln euro, czyli22 procent w porównaniu z pierwszym kwartałem 2008 r. Przychód z tytułuodsetek netto (po odjęciu rezerw) osiągnął w drugim kwartale 2008 r.678 mln euro, co również stanowi rekord i przewyższa o 37 procent wynikz tego samego kwartału poprzedniego roku. Przychody z tytułu prowizji nettowyniosły 372 mln euro i wzrosły o 25 procent, czyli znacząco wporównaniu z tym samym kwartałem 2007 r.

Europa Środkowa nadal dominowała pod względem skonsolidowanych aktywów,z 43-procentowym udziałem, co stanowi wzrost o 3 punkty procentowe. Tak samojak w ubiegłym roku, Europa Południowo-Wschodnia miała drugi co do wielkościudział w aktywach w wysokości 31 procent, a WNP trzeci w wysokości26 procent.

Niezmienne perspektywy i cele

Docelowo Raiffeisen International zamierza uzyskać w 2008 r. skonsolidowanyzysk w wysokości około 1 mld euro. Grupa zamierza podwyższać sumębilansową o co najmniej 20 procent rocznie w okresie do 2010 r., przy czymnajwyższe wzrosty mają dotyczyć segmentu klientów detalicznych. RaiffeisenInternational wyznaczył sobie na rok 2010 cel osiągnięcia rentownościkapitału (ROE) przed opodatkowaniem powyżej 25 procent. Jest to liczone bezuwzględnienia jakichkolwiek transakcji nabywania innych przedsiębiorstw czyzwiększania kapitału. Wskaźnik kosztów do dochodów powinien wynieśćokoło 56 procent, a docelowy wskaźnik ryzyka do dochodów około15 procent.

Więcej informacji na temat półrocznego raportu Raiffeisen Internationalznajdą Panstwo na stronie http://qr022008.ri.co.at/.

Źródło: http://ri.co.at/