15.11.2012

Elchin Jafarov

Portfolio manažer

Citadele Asset Management

Rusko a Společenství nezávislých států (SNS) je investičním regionem, který nelze ignorovat. Jde o zásobárnu komodit s jedním z největších domácích trhů na světě, s obrovským minerálním bohatstvím a silnými ekonomickými základy. Fond WIOF Russia and CIS Performance Fund nabízí investorům přístup k obrovskému potenciálu regionu prostřednictvím investování do akciových cenných papírů a příbuzných cenných papírů v Rusku, na Ukrajině a ve střední Asii.

 

HYBNÁ SÍLA DO BUDOUCNOSTI

Příznivý vývoj na trzích s komoditami v kombinaci s bohatou likviditou dali Rusku a SNS obrovskou hybnou sílu do budoucnosti. Hlavní hnací motory regionu – Rusko, Kazachstán a Ukrajina – jsou dnes z makroekonomického pohledu stabilní, a jeho místní trhy nabízejí investorům výjimečnou hodnotu.

 

  • Například ruský akciový trh je na základě konvenčních způsobů hodnocení ze všech rychle se rozvíjejících trhů jedním z nejlevnějších.
  • Na druhé straně na Ukrajině patřil růst akciového trhu za uplynulé desetiletí mezi nejvyšší na světě.

 

Region je též čistým exportérem zdrojů energie a jedním z největších exportérů zemědělských produktů na světě. Má lepší fiskální kondici než mnohé rozvinuté země, protože hustota veřejných dluhů států regionu (procento HDP) je pod průměrem zemí EU. Na druhé straně cash flow z exportu komodit i nadále pohání vnitřní růst a poptávku, čímž poskytuje velký růstový a investiční potenciál pro sektory, které se orientují na spotřebitele.

 

ENERGIE A DALŠÍ ZDROJE

Z pohledu investic patří v regionu mezi nejzajímavější energetický sektor. Rusko a SNS je globální energetický gigant. Rusko je největší světový producent ropy a má největší prokázané rezervy zemního plynu a uhlí na světě. Zásoby zemního plynu, ropy a uhlí v Kazachstánu rovněž patří mezi největší na světě. Uhlovodíková paliva jsou jedním z klíčových motorů růstu regionu z hlediska domácí poptávky, rozvoje infrastruktury, finanční nezávislosti a stability. Sektor energetiky proto představuje jednu z nejlepších investičních příležitostí regionu.

 

 

Příležitosti v rámci regionu se však netýkají pouze ropy, plynu a uhlí. Region má obrovské bohatství i v jiných komoditách:

  • Kazachstán má více než 90 % prvků Mendělejevovy periodické soustavy. Je světovou jedničkou v produkci uranu, tedy prvku, při kterém se očekává rapidní nárůst poptávky, poněvadž země, jako je např. Čína, rozšiřují kapacity jádrových zařízení.
  • Region patří mezi přední světové výrobce a exportéry diamantů, železné rudy, ocele, niklu, platiny, chromu, zinku, olova a mnoha dalších komodit, u kterých můžeme ve světě vidět rostoucí poptávku.
  • Oblast Tien Shan ve střední Asii je druhou největší oblastí na světě, kde se těží zlato.

 

 

VYUŽITÉ VÝHODY

Investiční strategie fondu umožňuje maximálně využít příležitosti, které region nabízí. Portfolio manažer fondu využívá pro alokaci aktiv systém „top-down“ shora dolů, tedy systém založený na výhledech pro individuální sektory a země. Manažer zároveň uskutečňuje analýzu individuálních cenných papírů systémem „bottom-up“ zdola nahoru, a při výběru akcií využívá kombinaci vlastního průzkumu společnosti, setkání s vysoce postavenými manažery v jednotlivých společnostech a místních brokerů a průzkumy třetích stran. To vše umožňuje fondu zaměřit se na společnosti s významným růstovým potenciálem, se silnými a stále se zlepšujícími základy, dobrým managementem a atraktivním zhodnocením.

 

HODNOTA ROZVOJOVÝCH TRHŮ

Region též nabízí přirozenou investiční hodnotu rozvojových trhů. Po ekonomické stránce zaostávají země SNS daleko za svými evropskými partnery, což naznačuje velký prostor pro budoucí růst. Další podstatné věci v regionu podtrhují jeho atraktivnost pro investory. Rychlost ekonomického růstu překonává rozvinutý svět, zatímco se politické prostředí (v minulosti důležitý rizikový faktor pro investory) stabilizuje. Jelikož se region rozvíjí, budou potřebné i ekonomické investice. Události, jakými jsou olympijské hry v roce 2012 a mistrovství světa ve fotbale v roce 2012 (obě se konají v Rusku) budou i nadále důležitou podporou pro investice do infrastruktury. Jelikož země pokračují v rozvoji a modernizaci, plánují se i masivní výdaje do infrastruktury v okolí regionu. Očekává se, že nedávné přijetí Ruska do Světové obchodní organizace (WTO) pomůže oživit v střednědobém horizontu ruskou ekonomiku desítkami miliard USD ročně a zlepšit podnikatelské prostředí urychlením legislativních a regulačních změn, které ulehčí zahraniční investice.

 

VÝHLED

Rusko má v současnosti ze všech zemí regionu nejslibnější vyhlídky. Očekává se, že jeho přijetí do WTO bude znamenat přínos, ačkoliv to bude spíše v střednědobém horizontu. Průmyslová produkce se v Rusku v náročném externím prostředí zpomalila, stejně jako na všech důležitých exportních trzích. Znamená to, že portfolio-manažer obrátil svojí pozornost na společnosti, které pohání vnitřní spotřeba a poptávka. Výhled pro střední Asii je velmi závislý na trhu se základními kovy. Ačkoliv tento trh v nedávné minulosti neprokazoval přesvědčivé výsledky, obrat vývoje této situace by mohl vyhlídky Střední Asie významným způsobem zlepšit.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Fond spravuje jeden z největších správců aktiv v pobaltském regionu, společnosti Citadele Asset Management (Citadele AM). Citadele AM je správcem aktiv Citadele banky, jedné z vedoucích finančních skupin v pobaltských státech. Citadele AM je největší investiční společností v pobaltském regionu a prostřednictvím svých poboček působí v Litvě, Rusku a na Ukrajině.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.