15.11.2012

Elchin Jafarov

Portfólio manažér

Citadele Asset Management

Rusko a Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ) je investičným regiónom, ktorý nemožno ignorovať. Ide o zásobáreň komodít s jedným z najväčších domácich trhov na svete, s obrovským minerálnym bohatstvom a silnými ekonomickými základmi. Fond WIOF Russia and CIS Performance Fund ponúka investorom prístup k obrovskému potenciálu regiónu pri investovaní do akciových cenných papierov a príbuzných cenných papierov v Rusku, na Ukrajine a v Strednej Ázii.

 

HYBNÁ SILA DO BUDÚCNOSTI

Priaznivý vývoj na trhoch s komoditami v kombinácii so značnou likviditou dodali Rusku a SNŠ obrovskú hybnú silu do budúcnosti. Hlavné  hnacie motory regiónu – Rusko, Kazachstan a Ukrajina – sú dnes z makroekonomického pohľadu stabilné a lokálne trhy ponúkajú investorom výnimočnú hodnotu:

 

  • Napríklad ruský akciový trh je na základe konvenčných spôsobov hodnotenia zo všetkých rýchlo sa rozvíjajúcich trhov jedným z najlacnejších.
  • Na druhej strane na Ukrajine patril rast akciového trhu za uplynulé desaťročie medzi najvyššie na svete.

 

Región je tiež čistým exportérom zdrojov energie a jedným z najväčších exportérov poľnohospodárskych produktov na svete. Je v lepšej fiškálnej kondícii ako mnohé rozvinuté krajiny, keďže zaťaženosť verejných dlhov štátov regiónu (percento HDP) je pod priemerom krajín EÚ. Na druhej strane cash flow z exportu komodít aj naďalej poháňa vnútorný rast a dopyt, čím poskytuje veľký rastový a investičný potenciál pre sektory, ktoré sa orientujú na spotrebných zákazníkov.

 

ENERGIA A ĎALŠIE ZDROJE

Z pohľadu investícií patrí v regióne medzi najzaujímavejšie energetický sektor. Rusko a SNŠ je globálny energetický gigant. Rusko je najväčší producent ropy na svete a má najväčšie preukázané rezervy zemného plynu na svete. Má tiež druhé najväčšie rezervy uhlia na svete. Zásoby zemného plynu, ropy a uhlia v Kazachstane takisto patria medzi najväčšie na svete. Uhľovodíkové palivá sú jedným z kľúčových motorov rastu regiónu z hľadiska domáceho dopytu, rozvoja infraštruktúry, finančnej nezávislosti a stability. Sektor energetiky preto predstavuje jednu z najlepších investičných príležitostí regiónu.

 

 

Príležitosti v rámci regiónu sa však netýkajú iba ropy, plynu a uhlia. Región má obrovské bohatstvo aj v iných komoditách:

  • Kazachstan má viac ako 90% prvkov Mendelejevovej periodickej sústavy. Je číslom jedna vo svete v produkcii uránu, teda prvku, pri ktorom sa očakáva rapídny nárast dopytu, keďže krajiny, akou je napr. Čína, rozširujú kapacity svojich jadrových zariadení.
  • Región patrí medzi popredných svetových výrobcov a exportérov diamantov, železnej rudy, ocele, niklu, platiny, chrómu, zinku, olova a mnohých ďalších komodít, pri ktorých môžeme vo svete vidieť rastúci dopyt.
  • Oblasť Tien Shan v strednej Ázii je druhou najväčšou oblasťou na svete, kde sa ťaží zlato.

 

 

VYUŽITIE VÝHODY

Investičná stratégia fondu umožňuje maximálne využiť príležitosti, ktoré región ponúka. Portfólio manažér fondu využíva systém „top-down“, zhora nadol na základe výhľadov pre individuálne sektory a krajiny. Manažér zároveň uskutočňuje analýzu individuálnych cenných papierov systémom „bottom-up“, zdola-nahor a pri výbere akcií využíva kombináciu vlastného prieskumu spoločnosti, stretnutí s vysokopostavenými manažérmi v jednotlivých spoločnostiach a lokálnych brokerov a prieskumy tretích strán. Toto umožňuje fondu sa zamerať na spoločnosti s významným rastovým potenciálom, so silnými a stále sa zlepšujúcimi fundamentami, dobrým manažmentom a atraktívnym zhodnotením.

 

HODNOTA ROZVOJOVÝCH TRHOV

Región tiež ponúka prirodzenú investičnú hodnotu rozvojových trhov. Po ekonomickej stránke zaostávajú krajiny SNŠ ďaleko za svojimi európskymi partnermi, čo naznačuje veľký priestor pre budúci rast. Ďalšie podstatné veci v regióne podčiarkujú jeho atraktívnosť pre investorov. Rýchlosť ekonomického rastu prekonáva rozvinutý svet, zatiaľ čo sa politické prostredie (v minulosti dôležitý rizikový faktor pre investorov) stabilizuje. Keďže sa región rozvíja, budú potrebné aj ekonomické investície. Udalosti, akými sú olympijské hry v roku 2014 a majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2018 (obe sa konajú v Rusku) budú aj naďalej dôležitou podporou pre investície do infraštruktúry. Keďže krajiny pokračujú v rozvoji a modernizácii, plánujú sa aj masívne výdavky do infraštruktúry v okolí regiónu. Očakáva sa, že nedávne prijatie Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) pomôže oživiť v strednodobom horizonte ruskú ekonomiku desiatkami miliárd USD ročne a zlepšiť podnikateľské prostredie urýchlením legislatívnych a regulačných zmien, ktoré uľahčia zahraničné investície.

 

VÝHĽAD

Rusko má v súčasnosti zo všetkých krajín regiónu najlepšie vyhliadky. Očakáva sa, že jeho prijatie do WTO bude znamenať prínos, hoci to bude skôr strednodobom horizonte. Priemyselná produkcia sa v Rusku v náročnom externom prostredí spomalila rovnako ako na všetkých dôležitých exportných trhoch. Znamená to, že portfólia manažér obrátil svoju pozornosť na spoločnosti, ktoré poháňa vnútorná spotreba a dopyt. Výhľad pre strednú Áziu je veľmi závislý na trhu so základnými kovmi. Hoci tento trh v nedávnej minulosti nepreukazoval presvedčivé výsledky, stabilný obrat v situácii by mohol vyhliadky Strednej Ázie významným spôsobom zlepšiť.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Fond spravuje jeden z najväčších správcov aktív v pobaltskom regióne, spoločnosť Citadele Asset Management (Citadele AM). Citadele AM je správcom aktív Citadele banky, jednej z vedúcich finančných skupín v pobaltských štátoch. Citadele AM je najväčšou investičnou spoločnosťou v pobaltskom regióne a prostredníctvom svojich pobočiek pôsobí v Litve, Rusku a na Ukrajine.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.