03.09.2012

Ian Lancaster

Portfolio Manager

Reliance Asset Management (Malaysia) Snd. Bdh.

W poprzednich latach Chiny umocniły swoją pozycję jako światowe mocarstwo ekonomiczne. Gospodarka Chin w dalszym kontynuowała wzrost, podczas gdy wiele innych rozwiniętych krajów wciąż  borykało się z kryzysem zadłużenia. Podwyższenie standardów życia i siły nabywczej są tylko niektórymi siłami napędzającymi wzrost ekonomiczny. WIOF China Performance Fund umożliwia inwestorom uczestnictwo we  wzrostach tej drugiej na świecie gospodarki na świecie.

FENOMEN WZROSTU

Gospodarka Chin kontynuuje fenomenalną ścieżkę wzrostu od dwóch dekad -kiedy to władze centralne postanowiły otworzyć się na wymianę handlową z innymi krajami. Ostatnie 20 lat pokazały obraz nowoczesnej, rynkowej ekonomii, której wzorst wyprzedzał innych światowych gigantów. Podczas gdy Chiny są obecnie drugą największą gospodarką na świecie, Bank Światowy uważa, iż mogą one wyprzedzić USA do roku 2030. Oczekuje się, iż PKB Chin wzrastać będzie w tempie 8,3% w 2012r- znacznie wyprzedzając PKB USA ( 2,2% w 2012r.) oraz strefę Euro- wzrost o 0,5%. Zakrojona na ogromną skalę urbanizacja i ciągły rozrost gigantycznych metropolii promuje rozwój we wszystkich sektorach. W tym samym czasie, setki tysięcy krajowych firm rozwinęło się z małych przedsiębiorstw do dużych korporacji i Chiny stały się tym samym najbardziej konkurencyjnym regionem na świecie.

 

Jednym z decydujących faktorów rozwoju gospodarki Chin jest ciągły wzrost bazy konsumentów. Powoduje to dalszy przyrost sprzedaży detalicznej, co z kolei powoduje dalszy wzrost dystrybucji dochodu i konsumpcji. Dla przykładu- sektor telekomunikacji wykazuje coraz lepszy potencjał wzrostu- liczba użytkowników 3G podsyca użycie aplikacji internetowych i przesył danych. Jednocześnie wiadome jest, iż klasa średnia w dalszym ciągu planuje w szybkim tempie zwiększyć swój stan posiadania. Zgodnie z prognozą UN, klasa średnia w Chinach w ciągu najbliższych dwóch dekad będzie cztery razy większa niż w USA i wyniesie 1,4 mld. konsumentów do 2030r.

 

ATRAKCYJNY RYNEK LOKALNY

Chiński popyt na surowce, który napędzaja szybki wzrost lokalnej gospodarki został dobrze udokumentowany. Chińskie firmy zainwestowało w krajach i ustanowił silne więzy ekonomiczne z bogatymi w zasoby naturalne regionach świata, takimi jak Afryka, Ameryka Łacińska i Rosji. Ale chiński rynek stał się również jeden z najbardziej atrakcyjnych dla wiodących firm z krajów rozwiniętych. Od początku reform ekonomicznych, Chiny otworzyły swoją gospodarkę do firm zagranicznych i są obecnie jednym z najważniejszych rynków dla wielu największych światowych koncernów. Transformacja gospodarcza w Chinach oznacza również założenie rynków akcji, które okazały się nie być tylko kolejnym głównym motorem gospodarki, ale także szybko stają się ważnym źródłem finansowania dla krajowych MŚP. Firmy każdej wielkości i ze wszystkich sektorów wymieniają swoje walory na giełdach: Shenzhen i Shanghai Stock Exchange. Liczba notowanych spółek rośnie każdego roku; specjalne komitety zostały powołane na każdej giełdzie w celu zaspokojenia potrzeb małych i innowacyjnych firm i podnoszenia kapitału. Obecnie Chiny mają ponad 3000 spółek notowanych oraz łączną kapitalizację ponad 4 biliony USD. Giełda w Szanghaju jest jednym z największych na świecie.

 

PERSPEKTYWY

Ale mimo wszystkich pozytywów w historii wzrostu Chin, pojawiły się wątpliwości na temat kondycji gospodarki, przepowiadające 'twarde lądowanie' przed gospodarką, w czasie spowolnienia wzrostu gospodarczego. Jednak charakter systemu politycznego i gospodarczego w Chinach oznacza, że rząd ma wystarczający arsenał możliwości do swojej dyspozycji w celu zwalczania wszelkich nierówności w gospodarce i wykreowania wzróstu. Rzeczywiście, premier Wen Jiabao publicznie oświadczył, że rząd zobowiązał się do zapewnienia stabilności i zdrowej gospodarki. A w jednym z ostatnich ruchów, podkreślając znaczenie rynków kapitałowych, zarówno w Szanghaju i Shenzhen giełdy obniżyły opłat transakcyjne. Miało to na celu przyciągnięcia inwestorów, podczas gdy regulatorzy rynku ogłosili plany zaostrzenia zasad, na jakich firmy nierentowne zostaną wycofane z obu giełd.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Fundusz oferuje umiejętności zarządzania jednej z największych azjatyckich firm zarządzania aktywami, Reliance Asset Management (Malezja) Sdn. Bhd (Rammy). Rammy jest spółką zależną Reliance Capital Asset Management Limited (RCAM) w Indiach, jedenej z dwóch największych firm zarządzających aktywami w Indiach pod względem aktywów. Reliance Asset Management Malezja opracowała unikalną technikę zarządzania akcjmi poprzez systemowe podejście do zarządzania inwestycyjnego, które rygorystycznie wdraża koncepcję doboru akcji w oparciu o wyraźnie wymierne I policzalne kryteria, aby tym samym zminimalizować możliwość subiektywnej oceny, która negatywnie wpływa na decyzje inwestycyjne.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.