30.11.2010

 

 

 

Menedżer portfelowy

James Liu, CFA, Deputy CIO,

APS Asset Management Singapore

 

Mówiąc o inwestowaniu w Chinach, często myślimy o dużej, zamkniętej społeczności, w którą głęboki wgląd posiada niewiele osób. Pomimo tego WIOF wprowadził fundusz inwestujący w Chinach. WIOF China Performance Fund umożliwia obecność na chińskim rynku akcyjnym. Rynek ten daje szerokie możliwości inwestycyjne i pomaga zdywersyfikować portfel papierów wartościowych. Rynki chińskie, napędzane przez wzrost przemysłowy, są teraz w okresie silnego ekonomicznego rozwoju, co automatycznie odzwierciedla się na rynku kapitałowym. W wyniku wzrostu popytu wewnętrznego, gospodarka Chin stoi na czele światowej odnowy ekonomicznej.

 

Stabilność głównych czynników napędzających wzrost:

Wszystkie dane ekonomiczne wskazują na trwały wzrost w Chinach:

-          W październiku 2010 produkcja przemysłowa wzrosła o 13,1% w skali roku.

-          Inwestycje w środki trwałe wzrosły o 23,6% w skali roku

-          Wzrost nowych pożyczek na poziomie 587,7 mld RMB, powyżej konsensusu rynkowego.

-          W październiku 2010 wzrost nominalnej sprzedaży detalicznej do poziomu 18,6% w skali roku, lekko niżej od 18,8% z poprzedniego miesiąca.

-          Po uwzględnieniu inflacji, realna stopa wzrostu PKB prawdopodobnie pozostanie na poziomie około 15% w skali roku.

-          Pewny popyt detaliczny, wspierany przez wzrost aktywności konsumentów miast w grupie 3 i 4 oraz na obszarach rolniczych.

-          Wskaźnik PMI dla produkcji przemysłowej wzrósł z 53,8 we wrześniu do 54,7 w październiku.

-          W październiku eksport wzrósł o 22,9% w skali roku, a import o 23,8%.

 

Budownictwo i sektor mieszkaniowy

Sektor budowlany także się nie osłabia. Sprzedaż nieruchomości w październiku w 70 największych miastach wzrosła o 16% w skali roku, choć na koniec września media powszechnie raportowały załamanie się sprzedaży. Wygląda na to, że sprzedaż w miastach spoza grupy pierwszej mało ucierpiała. Dzięki silnej sprzedaży, ceny nieruchomości wciąż rosną, średnio o 0,2% w skali miesiąca w 70 największych miastach, natomiast w skali roku spadły o 8,6% w październiku i 9,1% we wrześniu. W konsekwencji, liczba nowych budów i inwestycji w nieruchomości mocno wzrasta. W październiku liczba rozpoczętych budów domów mieszkalnych wzrosła o 51% w skali roku, w porównaniu do 55% we wrześniu. Inwestycje na rynku nieruchomości wzrosły o 37% w skali roku.

“V“ Shaped Recovery - Odnowa w kształcie “V“

Real GDP growth (% yoy) - Wzrost realnego PKB (% w skali roku)

 

Stopy procentowe i nadwyżka płynności

Podniesienie stóp procentowych przez Bank Centralny ma nikły, krótkoterminowy wpływ na wewnętrzny rynek akcji. Należy zauważyć, że w 2007 roku, gdy stopy procentowe były podnoszone 7 razy (od 6,12% do 7,47%), a wymaganą wartość rezerw podnoszono 10 razy (z 9,5% do 14,5%),  szanghajski indeks wciąż rósł z 2800 do 5300 pkt. Jest więc mało prawdopodobne, aby rząd użył w przyszłości wzmożonych środków ochronnych w celu radzenia sobie z nadpłynnością i zapobiegania ekspansji kredytowej. W celu utrzymania w ryzach ekspansji kredytów, nakładane będą miesięczne i kwartalne limity pożyczek; zniechęcanie do pożyczania niektórym sektorom ma ograniczyć nagromadzanie się nadwyżek produkcyjnych. Biorąc pod uwagę już istniejące środki kontroli kapitału, szanse na przyszłe ich wzmożenie są niskie, ale rząd może wprowadzić rozluźnienie kontroli przepływu środków.

Inflacja i ceny

Rząd będzie mocno polegał na środkach administracyjnych w celu utrzymania cen detalicznych i nieruchomości na stabilnym poziomie. Szczegółowa analiza indeksu cen towarów i usług pokazuje, że głównym czynnikiem zmiany są ceny żywności. W 4,4 %  wzrostu we wrześniu zawiera się 75,3% wzrostu cen żywności.

Prężna aktywność na rynku nieruchomości oraz wzrost cenowy przynoszą prawdopodobieństwo zacieśniania kontroli przez rząd w tym sektorze. Dodatkowo do trwającego schłodzenia (włączając w to przyszłe podwyżki wymaganej stopy rezerw) i podwyżek stóp, prawdopodobne są następujące działania rządu:

(i)                   ustanowienie surowszych celów pożyczkowych na poziomie 6-7 bln RNB oraz

(ii)                 dopuszczenie szybszej aprecjacji waluty RMB w celu zwalczenia zaimportowanej inflacji. Podwyżki stóp i aprecjacja RMP mogą wymagać wsparcia w silniejszych środkach kontrolnych, aby poradzić sobie z niechcianym napływem kapitału w miesiącu następującym po QE2 (druga runda poluzowania ilościowego).

Components of CPI growth, YoY - Składowe wzrostu indeksu cen towarów i usług, w skali roku

Food, Residence, Others - Żywność, Mieszkania, Inne

 

Fundusz akcyjny WIOF China Performance Fund = Przyciąganie możliwości

Funduszem inwestycyjnym zarządza spółka inwestycyjna APS Asset Management, która jest niezależną, należącą do pracowników firmą, z siedzibą w Singapurze, założoną w 1995 roku. APS zarządza azjatyckimi akcjami metodą bottom-up, przy pomocy zespołów w Singapurze, Szanghaju, Shenzhen, Pekinie i Tokjo. Zarządzanie naszym funduszem spoczywa na Jamesie Liu, który pełni stanowisko wiceprezesa i dyrektora CIO spółki APS z siedzibą w Singapurze. James Liu posiada około 20 lat doświadczeń zawodowych i do niego należą ostateczne decyzje dotyczące zarządzania. Zespół zarządzających inwestycjami w Chinach tworzy trzynastu profesjonalistów, włączając Pana James Liu, a także szefa strategii, Prof. Tan Kong Yam, starszego menadżera portfelem i dziesięciu analityków. Zespół osiąga najwyższe wyniki w przypadku podobnych do WIOF China Performance Fund inwestycji o nazwie APS China A Share Fund. Ryzyko jest szeroko kontrolowane, a portfel koncentruje się na akcjach 20-25 spółek.

 

Co istotne, Standard & Poor´s dało funduszowi ocenę "A". Ocena jest ważna do listopada 2010 roku, jednakże S&P aktualnie rozważa przedłużenie oceny na następny rok i wszystko wskazuje na to, że tak wysoka ocena ponownie zostanie przyznana.

 

Obecność na chińskim rynku akcyjnym jest obowiązkowa dla każdego globalnie zdywersyfikowanego portfela. Każdy inwestor powinien posiadać udziały funduszu WIOF China Performance Fund w celu efektywnego rozłożenia ryzyka, a także aby znacząco podnieść wyniki własnego portfela.

 

INFORMACJA PRAWNA

Dokument ten jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych doradców. Dokument ten nie stanowi zaproszenia do objęcia jednostek lub akcji opisanych w nim funduszy i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dotychczas uzyskane wyniki nie dają gwarancji na przyszłość. Wartość inwestycji i zysk z nich uzyskany mogą zarówno ulec obniżeniu, jak i podwyższeniu. Inwestorzy mogą nie uzyskać zwrotu kwoty przez siebie zainwestowanej. Inwestorzy powinni być świadomi, że wahania walut, zarówno w górę, jak i w dół, mogą także mieć wpływ na wartość inwestycji. Wzmianka na temat jakichkolwiek konkretnych akcji nie powinna być traktowana jako rekomendacja transakcyjna. Z inwestycjami w fundusze wzajemne mogą wiązać się prowizje, prowizje stałe, opłaty i wydatki związane z zarządzaniem. Dochody nie są gwarantowane i mogą ulegać wahaniom. Informacje o wartości aktywów netto zostały uzyskane z wiarygodnych według nas źródeł, ale WIOF nie udziela gwarancji odnośnie do ich dokładności, solidności i kompletności oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z ich wykorzystania. WIOF i Cornhill Management International S.A. nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za poprawność lub dokładność przedstawionych informacji, które mogą ulegać zmianom w każdej chwili bez powiadomienia. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat i kosztów związanych z objęciem lub umorzeniem akcji. Zakłada się, że wszystkie dywidendy będą ponownie inwestowane. Przed dokonaniem inwestycji w jakikolwiek subfundusz WIOF należy się skontaktować z swoim doradcą inwestycyjnym i zapoznać się wszelkimi odpowiednimi dokumentami dotyczącymi poszczególnych subfunduszy, takimi jak najnowsze roczne lub półroczne sprawozdania lub skrót prospektu, które określają szczególne ryzyka związane z danym subfunduszem wraz ze wszelkimi specjalnymi ograniczeniami, które mają zastosowanie, i podstawą transakcji.