World Funds - WIOF, WSP, WPP

wiof World Investment Opportunities Funds

wppWorld Performance Portfolios

wspWorld Strategy PORTFOLIOS

 

Informacja dla inwestorów funduszy World Investment Opportunities Funds, World Performance Portfolios oraz World Strategy Portfolios

Na mocy obowiązków prawnych dotyczących procedur AML/KYC w Wielkim Księstwie Luksemburga, Fundusz ma obowiązek dokonać aktualizacji danych osobowych posiadaczy tytułów uczestnictwa funduszy WIOF, WPP i WSP, niezbędnych do przestrzegania wyżej wspomnianych procedur. W związku z tym, aby możliwe było przetwarzanie jakichkolwiek zleceń w wymienionych funduszach, jak również wypłata środków na rzecz inwestorów, wymagane jest przeprowadzenie ponownej identyfikacji inwestora. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów można uzyskać u przedstawiciela Funduszu, tj:
Cornhill Management Sp. z o.o.,
Ul. Zgoda 13/1,
00-0152 Warszawa,
Tel: 22 869 41 26,
E-mail: warsaw@1cornhill.com

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY.
Procedury AML/KYC w prawie Wielkiego Księstwa Luksemburga:
-    Ustawa z dn. 12 listopada 2004 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
Artykuł 3 (2) a): Środki należytej staranności wobec klienta obejmują "identyfikację klienta i weryfikację tożsamości klienta na podstawie dokumentów, danych lub informacji uzyskanych z wiarygodnego i niezależnego źródła”.

Ustawa o zwalczaniu prania pieniędzy i transpozycji finansowania terroryzmu
-    Rozporządzenie CSSF nr 12-02 z dn. 14 grudnia 2012 r. o przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
Artykuł 18(1): weryfikacja tożsamości "dokonywana jest przynajmniej za pomocą jednego ważnego urzędowego dokumentu identyfikacyjnego, wydanego przez organ publiczny i opatrzonego podpisem i zdjęciem klienta, na przykład paszport, dokument tożsamości lub zezwolenie na pobyt stały”.
Rozporządzenie CSSF nr 12-02 z dnia 14 grudnia 2012 r. W sprawie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Ponadto należy pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 2004 r. podlega przepisom rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i na podstawie tego prawa dane przetwarzane są wyłącznie w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i nie mogą być przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

Zgodnie z art. 6 RODO zgoda osoby, której dane dotyczą, nie jest jedynym sposobem na uzasadnienie/prawne usankcjonowanie przetwarzania danych osobowych. W sytuacji gdy przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania zobowiązania prawnego, któremu podlega administrator, przetwarzanie takie jest zgodne z prawem, a administrator danych nie musi uzyskiwać zgody osób, których dane dotyczą, na ich przetwarzanie. Obowiązki wynikające z procedur AML/KYC należą właśnie do kategorii „zobowiązania prawnego”. Dlatego też, w sytuacji kiedy dane osobowe są niezbędne do działania zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), zgoda nie jest obowiązkowa. Osoba, której dotyczą dane, może odmówić ich przekazania bądź przetwarzania, z tym że jeśli taka odmowa lub wykluczenie stanowi przeszkodę dla spełnienia przez Fundusz wymogów regulacyjnych, może (i) stanowić przeszkodę w zawarciu umowy pomiędzy Funduszem a osobą, której dane dotyczą oraz (ii) zablokować jakiekolwiek umorzenie.