Valiuta:   
USD
Valiuta:
Alis:   
Kalba:   
LietuvosPDF

Svarbi informacija ir naudojimo sąlygos


1. Sutartis

Naudodamiesi informacija, pateikta svetainėje www.1cornhill.com ar bet kuriuose jos puslapiuose (toliau – „svetainė“), Jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su toliau pateikta svarbia informacija ir sąlygomis (toliau - "sąlygos"). Jeigu Jūs nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome iš karto palikti šią svetainę ir ja nesinaudoti. Sąlygos gali būti bet kuriuo metu pakeistos be specialaus pranešimo. Todėl mes siūlome reguliariai peržiūrėti šias sąlygas, kas būtumėte informuoti apie bet kokius sąlygų pakeitimus. Prieiga prie šios svetainės ir joje pateiktos informacijos gali būti apribota ar panaikinta bet kuriuo metu.

Naudojimasis svetainėje pateikta informacija ir naudojimosi sąlygos yra reglamentuojamos Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės įstatymų.

2. Jokių pasiūlymų ar patarimų

Informacija, produktai, duomenys, paslaugos, priemonės ir dokumentai (toliau – „turinys“) šioje svetainėje pateikiami ar aprašomi tik informacijos tikslais ir nėra nei reklama ar rekomendacija, nei siūlymas ar raginimas pirkti ar parduoti investicines priemones, vykdyti kokius nors sandorius ar dalyvauti teisiniuose santykiuose.

Šioje svetainėje nurodyti finansiniai produktai nėra tinkami visiems investuotojams. Prieš priimdami bet kokį investicinį sprendimą, investuotojai turėtų atlikti išsamų tyrimą arba gauti visą reikiamą informaciją iš profesionalių konsultantų.

Šioje svetainėje nepateikiama jokių finansinių, teisinių, su mokesčiais susijusių ar kitokių patarimų, todėl jokių investicinių ar kitokių sprendimų negalima priimti remiantis vien tik šios svetainės turiniu. Prieš investuojant į bet kokias svetainėje aprašytas investicines priemones, reikia atidžiai perskaityti atitinkamus prospektus, taisykles, metines iri pusmečio ataskaitas bei jose pateiktą teisinę informaciją. Prieš priimdami bet kokį investicinį sprendimą, kreipkitės į kvalifikuotą ekspertą.

3. Teritoriniai apribojimai

Prieiga prie šios svetainės kai kuriems investuotojams gali būti ribojama arba uždrausta, atsižvelgiant į privatiems investuotojams taikomus vietos įstatymus. Investuotojai, kuriems minėti apribojimai taikomi dėl jų tautybės, gyvenamosios vietos ar kitų priežasčių, šia svetaine neturėtų naudotis. Svetainės turinys nėra skirtas naudoti ar platinti fiziniams ar juridiniams asmenims kurioje nors jurisdikcijoje ar šalyje, kur toks platinimas, skelbimas ar naudojimas prieštarautų įstatymams ar norminiams aktams arba kuriose „Cornhill Management, S.A., Luxembourg“ valdomų įmonių grupės nariai (toliau „Cornhill ”) ar jų partneriai nėra registruoti, neturi reikiamo leidimo ar licencijos. Tam tikrose šalyse (pvz., Jungtinėse Amerikos Valstijose) Cornhill įmonės, paslaugos ir produktai negali būti registruojami ar licencijuojami pagal teisės ir norminius aktus, reglamentuojančius finansų paslaugas ar produktus bei jų teikėjus. Todėl visiems svetainės lankytojams siūloma susisiekti su artimiausia Cornhill įmone ir sužinoti, kokių produktų ir paslaugų galima gauti jų šalyje.

4. Garantijų atsisakymas

Cornhill neteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl:

 • svetainės turinio vartojimo, tikslumo ar išsamumo;
 • šios svetainės lankytojų gaunamų rezultatų;
 • svetainėje pateikiamos trečiųjų šalių informacijos ar informacijos, kurią galima gauti per šią svetainę.

Išskyrus galiojančių įstatymų ir (arba) teisės aktų reikalaujama apimtimi, Cornhill, o taip pat ir šios grupės vadovai, darbuotojai ir subrangovai:

 • atsisako bet kokių ir visų aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų ir sąlygų, įskaitant be jokių apribojimų garantijas ir sąlygas dėl kokybės ar tinkamumo konkrečiam tikslui;
 • negarantuoja, kad ši svetainė, jos turinys (taip pat ir trečiųjų šalių), svetainėje minimos prekės ir paslaugos yra be trūkumų ar klaidų, kad trūkumai bus ištaisyti arba kad šioje svetainėje, jos serveriuose ar kitose susijusiose svetainėse nėra virusų, Trojan horse virusų (Trojos arklių), warms virusų (kirminų) ir panašių darinių ar procesų, ar kitų žalingų komponentų. Norint apsisaugoti nuo virusų, rekomenduojama naudoti atnaujintas naršyklių versijas ir įdiegti antivirusines programas bei nuolat jas atnaujinti. Svetainės lankytojai turėtų stengtis jokiu būdu neatverti nežinomos kilmės elektroninių laiškų ar netikėtų laiško priedų.

Visi duomenys, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, finansų rinkų duomenis, kvotas, pranešimus, tyrimus ar kitą finansinę informaciją, kurią galima gauti per šią svetainę, yra gauti iš šaltinių, kurie laikomi patikimais. Minėta informacija svetainės lankytojams pateikiama „tokia, kokia yra“ be jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų, taip pat ir garantijų dėl kokybės, originalumo, nuosavybės teisių nepažeidimo ar tinkamumo kokiam nors konkrečiam tikslui.

Svetainėje pateikiama informacija ir nuomonės yra būdingos visai Cornhill, todėl aprašomos prekės ir paslaugos negali būti prieinamos ar tinkamos visiems investuotojams. Svetainės lankytojas netampa Cornhill klientu vien tik dėl to, kad naudojasi šia svetaine.

Bet kokios svetainėje pateikiamos nuomonės, vertinimai ir prognozės yra autorių nuomonės, vertinimai ir prognozės jų pateikimo dieną ir nebūtinai atspindi Cornhill nuomonę. Jie gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo. Cornhill gali bet kuriuo metu panaikinti ar pakeisti svetainėje pateiktą informaciją, duomenis ir dokumentus bei aprašomus produktus ir paslaugas be išankstinio pranešimo.

5. Atsakomybės atsisakymas

Išskyrus maksimalia galiojančių įstatymų ir (arba) teisės aktų reikalaujama apimtimi, Cornhill, o taip pat ir šios grupės vadovai, darbuotojai ir subrangovai neprisiima jokios atsakomybės už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai kylančius dėl:

 • svetainės turinio, tikslumo, išsamumo ar kitų svetainės aspektų bei kokių nors nuorodų joje ar trečiųjų šalių informacijos;
 • svetainės klaidų ar praleidimų;
 • svetainės naudojimo ar prieigos;
 • negalėjimo naudotis šia svetaine ar negalėjimo jos pasiekti dėl bet kokių priežasčių.

Cornhill, tiek, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai ir teisės aktai, neprisiima atsakomybės už:

 • pelno, pajamų ar santaupų netekimą ar kitus ekonominius nuostolius;
 • verslo ar prestižo netekimą;
 • duomenų praradimą ar sugadinimą;
 • nenumatytus ar ypatinguosius nuostolius;
 • netiesioginius pasekminius nuostolius, kylančius dėl prieigos prie šios svetainės ar naudojimosi ja, net jeigu buvo perspėta apie tokio nuostolio ar žalos galimybę arba nuostolį ir žalą buvo galima numatyti.

Cornhill neprisiima jokios atsakomybės dėl pateiktos informacijos teisingumo ir tikslumo. Informacija gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo.

6. Informacija dėl nuosavybės teisių

Jeigu nėra aiškiai nurodyta kitaip, šios svetainės turinys yra saugomas autorinių teisių, duomenų bazių apsaugos ar kitų intelektinės nuosavybės apsaugos teisių ir yra Cornhill nuosavybė. Šioje svetainėje nėra nieko, kas suteiktų kokias nors licencijas ar teisę naudoti kokius nors atvaizdus, prekių ženklus ar logotipus. Svetainės turinio atsisiuntimas ar bet koks kopijavimas nesuteikia jokių juridinių teisių į žiniatinklio svetainės programas ar medžiagą. Cornhill pasilieka visas intelektinės nuosavybės teises į visą svetainės medžiagą ir gali pasinaudoti šiomis teisėmis visa atitinkamų įstatymų leistina apimtimi.

7. Veiklos rezultatai

Ankstesni rezultatai nėra orientyras ateičiai. Investicijų vertė ir pajamos iš jų gali tiek didėti, tiek mažėti. Gali būti, kad jūs neatgausite investuotos sumos. Jums turi būti žinoma, kad valiutų kurso svyravimai (tiek aukštyn, tiek ir žemyn) taip pat gali turėti įtakos investicijų vertei. Bet kokių konkrečių akcijų paminėjimas neturi būti suprantamas kaip rekomendacija jas pirkti ar parduoti. Investicijos į investicinius fondus gali būti susijusios su komisiniais, papildomais komisiniais, valdymo mokesčiais ir išlaidomis. Pelnas nėra garantuotas ir jis gali svyruoti. Informacija apie grynąją turto vertę yra gauta iš šaltinių, kurie, mūsų manymu, yra patikimi, tačiau Cornhill neduoda garantijų dėl tokios informacijos tikslumo, patikimumo ar išsamumo ir neprisiima atsakomybės dėl kokių nors tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, patirtų dėl naudojimosi minėta informacija.

Jeigu nenurodyta kitaip, veiklos rezultatų vertinimai paprastai yra paremti atitinkama grynąja turto verte (GTV). Veiklos rezultatai pateikiami neatsižvelgiant į kokius nors mokesčius ar išlaidas, susijusias su akcijų pasirašymu ar išpirkimu. Daroma prielaida, kad visi dividendai yra vėl investuojami. Investicinių vienetų vertė bei jų duodamas pelnas taip pat gali sumažėti ar padidėti. Akcijų vertė gali sumažėti arba padidėti dėl rinkos sąlygų ir valiutos kurso pokyčių. Ankstesni veiklos rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje. Prieš investuodami į bet kokias finansines priemones, investuotojai turėtų susisiekti su savo finansų ar teisės, ar mokesčių patarėju ir susipažinti su visais reikiamais dokumentais, susijusiais su konkrečia investicija, tokiais kaip naujausia metinė ar pusmečio ataskaita, prospektas ar supaprastintas prospektas, nuostatai ar bet kokiais kitais dokumentais, kuriuose aprašoma, su kokia konkrečia rizika investicijos yra susijusios, kokie konkretūs apribojimai yra taikomi ir kokiu pagrindu vykdomi sandoriai.

8. Stebėsena

Atkreipkite dėmesį, kad visi Jūsų veiksmai naudojantis šia svetaine gali būti įrašomi ir nagrinėjami įvairiais tikslais, taip pat ir saugumo, rinkodaros bei sistemos stebėsenos tikslais.

9. Trečiųjų šalių svetainės

Nuorodos šioje svetainėje į trečiųjų šalių žiniatinklio svetaines yra tik nuorodos į informaciją temomis, kurios gali būti naudingos šios svetainės lankytojams. Cornhill nekontroliuoja tokių trečiųjų šalių svetainių turinio ir neteikia jų atžvilgiu jokių garantijų bei neprisiima jokios atsakomybės. Cornhill taip pat negarantuoja, kad naudojimasis trečiųjų šalių svetainėmis ar turiniu nepažeidžia trečiųjų šalių autorinių, prekių ženklų ar kitokių teisių.

10. Duomenų perdavimas ar apdorojimas

Nors Cornhill imasi priemonių, kad Jūsų asmeniniai duomenys nepatektų trečiosioms šalims, atkreipkite dėmesį, jog naudojantis žiniatinklio svetaine duomenys yra perduodami atvirame tinkle (internete), kuris yra prieinamas trečiosioms šalims ir negali būti laikomas saugias aplinka. Cornhill gali perduoti ar saugoti bet kokius Jūsų duomenis, pateiktus naudojantis šia svetaine, už Jūsų gyvenamosios šalies teritorijos. Tokiu atveju, Cornhill imsis visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų atitinkamą Jūsų duomenų apsaugos lygį, atsižvelgiant į galiojančius teisės ir norminius aktus, įskaitant teisės bei norminius aktus, susijusius su klientų konfidencialumu ir duomenų apsauga. Tačiau duomenys gali patekti ir į tokias šalis, kuriose galiojantys duomenų apsaugos standartai yra žemesni nei Jūsų gyvenamojoje šalyje. Cornhill neprisiima atsakomybės už Jūsų duomenų apsaugą jų perdavimo internetu metu.

Apskritai, lankydamiesi mūsų svetainėje ir ieškodami informacijos, jūs išliekate anonimiški.
Jei mes prašome jūsų asmeninių duomenų, mes iš anksto nurodome, dėl kokios priežasties tai darome.

11. Materialiniai interesai

Cornhill ir (arba) jos valdyba, vadovybė ir darbuotojai gali turėti ar būti turėję šioje svetainėje minimų vertybinių popierių interesų, pozicijų, prekiavę ar buvę biržos makleriais. Be to, šie juridiniai ar fiziniai asmenys gali turėti ar būti turėję santykių su šioje svetainėje minimomis įmonėmis, teikti ar būti teikę joms įmonių finansų ar kitas paslaugas, užimti ar būti užėmę tokių įmonių vadovų pareigas.

12. Investavimo rizika

Investuotojai turi suprasti, kad investicijos į finansines priemones yra susijusios su investavimo rizika, įskaitant galimą investuoto kapitalo praradimą. Ankstesni veiklos rezultatai nėra veiklos rezultatų ateityje garantija ar orientyras. Investicijų vertė ir pajamos iš jų svyruos, todėl investuotojų akcijų vertė jas išperkant gali būti didesnė arba mažesnė už pradinę akcijų įsigijimo kainą. Kadangi rinka nuolat kinta, veiklos rezultatai gali smarkiai pasikeisti per trumpą laikotarpį. Be to, kai kurioms finansinėms priemonėms, daugiausiai investuojamoms į naujai atsirandančias rinkas ir (arba) mažos kapitalizacijos įmones, ir (arba) aukštų palūkanų obligacijas, iš esmės gresia didesnė rizika. Prašome perskaityti prospektuose, nuostatuose ir (arba) taisyklėse aprašytą investavimo politiką ir susipažinti su specifinėmis rizikomis, būdingomis tam tikrai finansinei priemonei. Finansinės priemonės taip pat gali būti investuojamos užsienio valiutomis. Šiuo atveju kils didesnė valiutos kursų svyravimų rizika. Prieš investuodami, perskaitykite atitinkamuose dokumentuose pateiktus įspėjimus dėl konkrečių rizikų.
 
The Art of Investment