Valūta:   
USD
Valūta:
Valsts:   
Valoda:   
LatvijasPDF

Svarīga informācija un izmantošanas noteikumi

Svarīga informācija un izmantošanas noteikumi

1. Piekrišana

Lietojot tīmekļa vietni www.1cornhill.com un jebkuru no tās lappusēm (turpmāk "Tīmekļa vietne"), jūs apliecināt, ka jūs esat lasījuši, sapratuši un piekrītat turpmāk minētajai informācijai un lietošanas noteikumiem (turpmāk "Noteikumi"). Ja jūs nepiekrītat Noteikumiem, lūdzu, nekavējoties atstājiet šo Tīmekļa vietni.
Noteikumi jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt mainīti. Tādēļ mēs iesakām jums Noteikumus regulāri pārlasīt, lai jūs būtu informēti par jebkurām izmaiņām. Piekļuve Tīmekļa vietnei un tās lietošana jebkurā brīdī var tikt ierobežota vai pārtraukta.

Šīs Tīmekļa vietnes lietošanu, kā arī Noteikumus regulē Luksemburgas Lielhercogistes likumi.

2. Ne piedāvājums, ne ieteikums

Tīmekļa vietnē pieejamā informācija, produkti, dati, pakalpojumi, rīki un dokumenti (turpmāk "Saturs") sniegta tikai informatīviem nolūkiem, un tā nesatur ne reklāmu, ne rekomendāciju, ne arī piedāvājumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot ieguldījumu instrumentus, slēgt jebkādus darījumus, vai iesaistīties jebkādās juridiskās attiecībās.

Tīmekļa vietnē minētie finanšu produkti nav piemēroti visiem ieguldītājiem. Pirms ieguldījumu lēmumu pieņemšanas ieguldītājiem jāveic vispusīga izpēte un jāgūst visas nepieciešamās profesionālās konsultācijas.

Nekas šajā Tīmekļa vietnē nesatur finanšu, juridisku, fiskālu vai cita veida ieteikumu, un nekādi ieguldījumu vai cita veida lēmumi nav jāpieņem balstoties tikai uz Tīmekļa vietnes saturu. Tīmekļa vietnē raksturotie ieguldījumi jebkuros ieguldījumu instrumentos jāveic tikai pēc rūpīgas iepazīšanās ar attiecīgo prospektu, noteikumiem, kā arī gada un pusgada pārskatiem, ieskaitot visu tajā ietverto juridisko informāciju. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas Jums jālūdz padoms kvalificētam ekspertam.

3. Vietējie ierobežojumi

Dažiem ieguldītājiem piekļuvi šai Tīmekļa vietnei var ierobežot vai liegt individuāliem ieguldītājiem piemērojamie vietējie likumi. Ieguldītāji, uz kuriem nacionalitātes, domicila, rezidences vai kāda cita iemesla dēļ attiecas šādi ierobežojumi, nedrīkst piekļūt šai Tīmekļa vietnei. Tīmekļa vietnes Saturu nav paredzēts lietot vai izplatīt indivīdiem vai juridiskām struktūrām jebkurā jurisdikcijā vai valstī, kurā šāda izplatīšana, publicēšana vai lietošana būtu pretrunā ar likumu vai regulējošajiem nosacījumiem, vai kurā "Cornhill Management, S.A., Luxembourg" kontrolētu Sabiedrību grupas dalībniekiem (turpmāk "Cornhill") vai jebkuriem citiem tās partneriem nav nepieciešamās reģistrācijas, apstiprinājuma vai licences. Dažas "Cornhill" struktūras, pakalpojumus un produktus nevar reģistrēt vai licencēt saskaņā ar atsevišķu valstu (piemēram, ASV) likumiem un finanšu pakalpojumus vai produktus un to sniedzējus regulējošajiem nosacījumiem. Līdz ar to visi lietotāji tiek aicināti sazināties ar tuvāko "Cornhill", lai iegūtu informāciju par viņu valstī pieejamajiem produktiem un pakalpojumiem.

4. Nekādas garantijas

"Cornhill" nesniedz nekāda veida garantijas vai solījumus attiecībā uz:

 • Satura precizitāti vai pilnīgumu, valūtu;
 • rezultātiem, ko ieguvis kāds no Tīmekļa lietotājiem; vai
 • jebkuras trešās puses publiskotu saturu, kas pieejams caur Tīmekļa vietni vai tajā.

Izņemot gadījumus, ko paredz pašreizējie likumi un/vai noteikumi, "Cornhill", ieskaitot tās direktorus, darbiniekus vai apakšuzņēmējus:

 • atsakās no jebkādām tiešām vai netiešām garantijām un nosacījumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar, garantijas un nosacījumus attiecībā uz kvalitāti vai atbilstību noteiktam mērķim; un
 • negarantē, ka Tīmekļa vietne, tās Saturs (ieskaitot jebkuru trešās puses ievietotu saturu), tajā minētie produkti un pakalpojumi būs nepārtraukti pieejami vai brīvi no kļūdām, ka defekti tiks koriģēti, vai ka Tīmekļa vietne, serveri, kas nodrošina piekļuvi tai, vai ar to saistītas tīmekļa vietnes ir brīvas no datorvīrusiem, Trojas zirgiem, datortārpiem vai tamlīdzīgiem elementiem vai procesiem vai citiem kaitīgiem komponentiem. Lai aizsargātos pret vīrusiem, ieteicams lietot atjauninātu pārlūkprogrammu versijas un instalēt un atjaunināt pretvīrusu programmatūru. Lietotājiem stingri jāvairās atvērt nezināmas izcelsmes e-pastus vai negaidītas e-pasta piesaistnes.

Jebkuri dati, tostarp, bet ne tikai, finanšu tirgus dati, kotējumi, paziņojumi, pētījumi un cita finanšu informācija, kas pieejama caur Tīmekļa vietni, ir iegūti no rūpīgi izraudzītiem avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem. Visa šāda informācija tiek sniegta lietotājam "tāda, kāda tā ir", bez nekādām tiešām vai netiešām garantijām attiecībā uz tās kvalitāti, izcelsmi, intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu vai noderību jebkādam konkrētam mērķim.

Informācija un viedokļi Tīmekļa vietnē raksturo "Cornhill" kopumā, un raksturotie produkti un pakalpojumi var nebūt pieejami vai piemēroti visiem ieguldītājiem. Tas, ka kāds lietotājs piekļūst Tīmekļa vietnei, nepadara viņu par "Cornhill" klientu.

Jebkuri Tīmekļa vietnē paustie viedokļi, aplēses un projekcijas ir to autoru paustais teksta sagatavošanas brīdī. Tie ne vienmēr atspoguļo "Cornhill" viedokli un var jebkurā brīdī mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. "Cornhill" var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma anulēt, vai grozīt, informāciju, datus un dokumentus, kā arī šeit aprakstītos produktus vai pakalpojumus.

5. Nekāda atbildība

Tiktāl, cik to atļauj spēkā esošie likumi un noteikumi, "Cornhill", ieskaitot tās direktorus, darbiniekus un apakšuzņēmējus, norobežojas no jebkāda veida atbildības par jebkāda veida tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kuri radušies dēļ:

 • Tīmekļa vietnes Satura, Satura precizitātes, pilnīguma vai cita aspekta, vai jebkuras saites vai trešās puses publiskotas informācijas;
 • jebkādām kļūdām vai izlaidumiem Tīmekļa vietnes saturā;
 • Tīmekļa vietnes lietošanas vai piekļuves tai;
 • nespējas piekļūt Tīmekļa vietnei vai lietot to jebkāda iemesla dēļ.

Tiktāl, cik to atļauj pašreizējie likumi un noteikumi, "Cornhill" nebūs atbildīga par nekādiem

 • peļņas vai ieņēmumu, vai iekrājumu zaudējumiem, vai citiem ekonomiskiem zaudējumiem;
 • darījumu vai nemateriālās vērtības zaudējumiem;
 • zaudētiem vai sabojātiem datiem;
 • nejaušiem vai tīšiem zaudējumiem; vai
 • netiešiem likumsakarīgiem zaudējumiem, kas rodas no piekļuves Tīmekļa vietnei vai tās lietošanas, pat ja bija brīdinājums par šādu zaudējumu iespēju vai šādi zaudējumi bija paredzami.

"Cornhill" neuzņemas nekādu atbildību par sniegtās informācijas pareizību vai precizitāti, un tā var jebkurā laikā tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

6. Aizsargāta informācija

Ja vien nav īpaši norādīts pretējais, Tīmekļa Saturu aizsargā autortiesības, datu bāzes tiesības, vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, un tas ir "Cornhill" īpašums. Ne uz ko šajā Tīmekļa vietnē nav paredzēts piešķirt licences vai tiesības lietot jebkādus attēlus, preču zīmes vai logotipus. Nekāda lejupielāde vai cita veida kopēšana no šīs Tīmekļa vietnes nepiešķir jums nekādas juridiskas tiesības uz kādu programmatūru vai Tīmekļa vietnes materiālu. "Cornhill" patur visas intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem Tīmekļa vietnes materiāliem un pilnā mērā aizsargās šīs tiesības saskaņā ar visiem attiecīgajiem likumiem.

7. Rezultāti

Pagātnes informācija nav nākotnes orientieris. Ieguldījumu vērtība un ienākums no tiem var gan samazināties, gan pieaugt. Jūs varat neatgūt sākotnēji ieguldīto summu. Jums jāņem vērā, ka valūtas vērtības svārstības, gan kāpums, gan kritums, arī var ietekmēt jūsu ieguldījumu vērtību. Jebkuru konkrētu akciju pieminēšana nav jāuztver kā ieteikums darījumiem. Komisijas, atbilstības komisijas, pārvaldes maksas un izdevumus visus var asociēt ar ieguldījumiem. Ienesīgumi nav garantēti un var svārstīties. Informācija par neto aktīvu vērtību ir iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, taču "Cornhill” negalvo par tās precizitāti, ticamību vai pilnīgumu, kā arī neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies no tās izmantošanas.

Rezultātu aprēķini balstās uz attiecīgo Neto aktīvu vērtību, ja vien nav norādīts citādi. Parādītie rezultāti neņem vērā nekādas maksas vai izdevumus, kas saistīti ar parakstīšanos uz akcijām vai to atpirkšanu. Tiek pieņemts, ka visas dividendes tiek ieguldītas atpakaļ. Daļu vērtība un to ģenerētā atdeve var gan samazināties, gan pieaugt. Tirgus apstākļu izmaiņu un valūtu kursu ietekmē akciju vērtība var gan kristies, gan pieaugt. Pagātnes rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē. Pirms ieguldīšanas jebkurā no finanšu instrumentiem ieguldītājiem jāsazinās ar savu finanšu konsultantu / juridisko konsultantu / nodokļu konsultantu un jāiepazīstas ar visiem nozīmīgajiem dokumentiem, kuri attiecas uz konkrēto ieguldījumu, piemēram, pēdējo gada vai pusgada pārskatu, prospektu, saīsināto prospektu, statūtiem vai jebkuru citu dokumentu, kurš raksturo ar ieguldījumu saistītos konkrētos riskus un jebkurus specifiskos ierobežojumus, kā arī tirdzniecības pamatprincipus.

8. Uzraudzība

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas jūsu darbības saistībā ar Tīmekļa vietnes lietošanu var tikt ierakstītas un analizētas dažādos nolūkos, tostarp drošības, mārketinga un sistēmas uzraudzības nolūkos.

9. Trešo pušu tīmekļa vietnes

Šajā Tīmekļa vietnē saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm sniegtas tikai kā norāde uz informāciju par tēmām, kas varētu būt noderīga Tīmekļa vietnes lietotājiem, un "Cornhill" nav nekādas kontroles pār trešo pušu tīmekļa vietnēm. Netiek sniegtas nekādas garantijas un netiek atzīta nekāda atbildība par šādu tīmekļa vietņu saturu. Tāpat arī "Cornhill" negarantē, ka šādas tīmekļa vietnes vai to saturs nepārkāpj kādas autortiesības vai preču zīmes, vai citādas trešo pušu tiesības.

10. Datu pārraide/apstrāde

Lai gan "Cornhill" veic pasākumus, lai nepieļautu, ka trešās puses pārtver jūsu personīgos datus, lūdzu, ņemiet vērā, ka lietojot Tīmekļa vietni, dati tiek transportēti caur atvērtu tīklu (Internetu), kas ir pieejams trešajām pusēm un nav uzskatāms par drošu vidi. "Cornhill" var pārraidīt vai uzglabāt jebkurus jūsu Tīmekļa vietnes lietošanas laikā sniegtos datus ārpus jūsu rezidences valsts. Tādos gadījumos "Cornhill" darīs visu nepieciešamo, lai nodrošinātu jūsu datu pienācīgu aizsardzības standartu, ievērojot visas juridiskās un regulējošās prasības, ieskaitot tās, kas attiecas uz klientu konfidencialitāti un datu aizsardzību, taču ir iespējams, ka dati tiek pārsūtīti uz valsti, kurā datu aizsardzības standarti ir zemāki nekā jūsu domicila valstī. "Cornhill" neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz jūsu datu drošību Interneta pārraides laikā.

Parasti, kad jūs apmeklējat Tīmekļa vietni un centieties iegūt kādu informāciju, jūs paliekat anonīms. Ja mēs jautājam pēc jūsu personīgajiem datiem, tad iemeslu mēs iepriekš darām jums zināmu.

11. Materiālas intereses

"Cornhill" un/vai tās Direktoru padomei, vadībai un darbiniekiem var būt vai var būt bijušas intereses vai pozīcijas attiecībā uz, vai tās var būt tirgojušās vai rīkojušās kā tirgus veidotāji ar, Tīmekļa vietnē minētajiem vērtspapīriem. Turklāt šādām personām vai struktūrām var būt vai var būt bijušas attiecības ar, vai tās var sniegt vai var būt sniegušas korporatīvo finanšu vai citus pakalpojumus, vai darbojušās kā direktori, Tīmekļa vietnē minētajām sabiedrībām.

12. Ieguldījumu riski

Ieguldītājiem jāapzinās, ka akcijas saistībā ar finanšu instrumentiem ir pakļautas ieguldījumu riskiem, tostarp ieguldītā kapitāla zaudēšanas iespējai. Pagātnes rezultāti nedod nekādas garantijas un nekādu norādi par nākotnes rezultātiem. Ieguldījuma cena un gūtais ienesīgums svārstīsies, tādēļ ieguldītāja akciju vērtība atpirkšanas pieprasīšanas brīdī var būt gan lielāka, gan mazāka par sākotnējās iegādes cenu. Sakarā ar nebeidzamām tirgus svārstībām gūtie rezultāti var īstermiņā krasi mainīties. Turklāt daži finanšu instrumenti ir ieguldīti galvenokārt jaunattīstības tirgos un/vai mazas kapitalizācijas uzņēmumu akcijās un/vai augstas procentu likmes obligācijās, kuru riski ir ievērojami augstāki. Lai iepazītos ar konkrētā finanšu instrumenta specifiskajiem riskiem, lūdzu, izlasiet prospektā izklāstīto ieguldījumu politiku, statūtus un/vai noteikumus. Finanšu instrumenti var ieguldīt arī ārvalstu valūtās. Papildus radīsies arī valūtas kursu svārstību risks. Pirms ieguldīšanas jums attiecīgajos dokumentos jāiepazīstas ar brīdinājumu par specifiskajiem riskiem.
 
The Art of Investment