νομίσματα:   
EUR
νομίσματα:
χώρα:   
γλώσσα:   
ΕλληνικήPDF

Σημαντικές πληροφορίες και όροι χρήσης

1. Συμφωνία

Χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή τοποθεσία www.1cornhill.com και οποιεσδήποτε από τις σελίδες της (εφεξής η «διαδικτυακή τοποθεσία»), επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με τις ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες και όρους χρήσης (εφεξής οι «όροι»). Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους, παρακαλώ να εξέλθετε αμέσως από τη διαδικτυακή τοποθεσία.
Οι όροι υπόκεινται σε αλλαγή οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Επομένως, σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε τακτικά τους όρους προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι έχετε ενημερωθεί για οποιεσδήποτε αλλαγές. Η πρόσβαση και η χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας μπορεί να περιοριστεί ή να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή.

Η χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας καθώς και οι όροι διέπονται από τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

2. Καμία προσφορά, καμία συμβουλή

Οι πληροφορίες, τα προϊόντα, τα στοιχεία, οι υπηρεσίες, τα εργαλεία και τα έγγραφα που περιλαμβάνονται ή που περιγράφονται στη διαδικτυακή τοποθεσία (εφεξής το «περιεχόμενο») παρέχονται για λόγους πληροφόρησης μόνο, και δεν συνιστούν διαφήμιση ή σύσταση ούτε προσφορά ή πρόταση αγοράς ή πώλησης επενδυτικών προϊόντων, εκτέλεσης οποιασδήποτε συναλλαγής ή σύναψης οποιωνδήποτε νομικών σχέσεων.

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που αναφέρονται στη διαδικτυακή τοποθεσία δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Πριν από τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, οι επενδυτές θα πρέπει να διεξάγουν λεπτομερή έρευνα και να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες επαγγελματικές συμβουλές.

Τίποτα στο περιεχόμενο της διαδικτυακής τοποθεσίας δεν συνιστά χρηματοοικονομική, νομική, φορολογική ή άλλη συμβουλή, ούτε θα πρέπει οποιαδήποτε επένδυση ή οποιεσδήποτε άλλες αποφάσεις να λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση το περιεχόμενο της διαδικτυακής τοποθεσίας. Οι επενδύσεις σε οποιαδήποτε από τα επενδυτικά προϊόντα που περιγράφονται στη διαδικτυακή τοποθεσία θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο μετά από προσεκτική μελέτη του αντίστοιχου ενημερωτικού δελτίου, των κανονισμών και της ετήσιας ή εξαμηνιαίας έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομικών πληροφοριών που αυτά περιλαμβάνουν. Πριν λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση θα πρέπει να συμβουλεύεστε έναν καταρτισμένο ειδικό.

3. Τοπικοί περιορισμοί

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή τοποθεσία μπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται σε ορισμένους επενδυτές λόγω της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας. Οι επενδυτές που υπάγονται στους περιορισμούς αυτούς λόγω υπηκοότητας, μονίμου κατοικίας, διαμονής ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία. Το περιεχόμενο δεν προορίζεται για χρήση ή διανομή σε οποιοδήποτε μεμονωμένο ή νομικό πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου η εν λόγω διανομή, δημοσίευση ή χρήση θα ήταν αντίθετη με το νόμο ή τις κανονιστικές διατάξεις ή που στην οποία τα μέλη του ομίλου εταιρειών που ελέγχονται από την Cornhill Management, S.A., Luxembourg (εφεξής  ο «Cornhill») ή οποιοσδήποτε από τους εταίρους τους δεν διαθέτουν την απαραίτητη εγγραφή, έγκριση ή άδεια. Ορισμένοι φορείς, υπηρεσίες και προϊόντα του Cornhill μπορεί να μην είναι καταχωρημένα ή να μην διαθέτουν άδεια λειτουργίας στο πλαίσιο των νομικών και κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή τα προϊόντα και τους παρόχους τους σε ορισμένες χώρες (π.χ. τις Ηνωμένες Πολιτείες). Συνεπώς, όλοι οι χρήστες καλούνται να επικοινωνούν με τον πλησιέστερο φορέα του Cornhill για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται στη χώρα τους.

4. Καμία εγγύηση

Ο Cornhill δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε κανέναν ισχυρισμό οποιουδήποτε είδους όσον αφορά τα εξής:

 • το νόμισμα, την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου

 • τα αποτελέσματα που πρόκειται να επιτευχθούν από οποιοδήποτε χρήστη της διαδικτυακής τοποθεσίας ή για

 • το όποιο περιεχόμενο τρίτων μπορεί να προσπελαστεί στη διαδικτυακή τοποθεσία ή μέσω αυτής.

Με εξαίρεση στην έκταση στην οποία απαιτείται από τους τρέχοντες νόμους ή/και κανονισμούς, ο Cornhill, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών του στελεχών, των εργαζομένων ή των υπεργολάβων του:

 • αποποιείται των οποιωνδήποτε και όλων των σαφώς εκπεφρασμένων ή υπονοούμενων εγγυήσεων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων και προϋποθέσεων ως προς την ποιότητα και την καταλληλότητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό και

 • δεν εγγυάται ότι η διαδικτυακή τοποθεσία, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του οποιουδήποτε περιεχομένου τρίτων), τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτά θα είναι αδιάλειπτα ή χωρίς σφάλματα, ότι οι ατέλειες θα διορθώνονται ή ότι η διαδικτυακή τοποθεσία, οι διακομιστές από τους οποίους αυτή διατίθεται ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη διαδικτυακή τοποθεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm ή παρόμοια στοιχεία ή διεργασίες ή άλλα επιβλαβή συστατικά. Για τη διασφάλιση από ιούς, είναι ενδεδειγμένο να χρησιμοποιούνται ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων περιήγησης και να εγκαθίσταται λογισμικό προστασίας από ιούς, το οποίο να ενημερώνεται. Οι χρήστες θα πρέπει να αποφεύγουν αυστηρά το άνοιγμα e-mail άγνωστης προέλευσης ή e-mail με μη αναμενόμενα συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα οποιαδήποτε στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά μόνο, των χρηματιστηριακών δεδομένων, των τιμών, των ανακοινώσεων, των αναλύσεων ή άλλων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η πρόσβαση στα οποία πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας, έχουν ληφθεί από προσεκτικά επιλεγμένες πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Όλες οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται στο χρήστη «ως έχει», χωρίς σαφώς εκπεφρασμένες ή υπονοούμενες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ποιότητας, αυθεντικότητας, η μη παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή καταλληλότητας για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία αναφέρονται περιγραφικά στον Cornhill στο σύνολό του και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που περιγράφονται μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ή κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Το γεγονός ότι ένας χρήστης έχει πρόσβαση στη διαδικτυακή τοποθεσία δεν τον καθιστά πελάτη του Cornhill.

Οποιεσδήποτε εκφράσεις απόψεων, εκτιμήσεις και προβλέψεις που υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία είναι αυτές των συντακτών τους κατά την ημερομηνία σύνταξής τους. Δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως, την άποψη του Cornhill και υπόκεινται σε αλλαγή οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο Cornhill μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διακόψει, ή να προβεί σε αλλαγές στις πληροφορίες, τα στοιχεία και τα έγγραφα, καθώς και στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εδώ περιγράφονται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

5. Καμία ευθύνη

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ο Cornhill, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών του στελεχών, των εργαζομένων ή των υπεργολάβων του, αποποιείται οποιασδήποτε και κάθε ευθύνης για τυχόν απώλειες ή ζημιές, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα ως αποτέλεσμα:

 • του περιεχομένου, της ακρίβειας, της πληρότητας ή άλλου γνωρίσματος του περιεχομένου ή οποιωνδήποτε συνδέσμων ή περιεχομένου τρίτων

 • οποιωνδήποτε λαθών ή παραλείψεων από τη διαδικτυακή τοποθεσία

 • της χρήσης ή της πρόσβασης στη διαδικτυακή τοποθεσία

 • της οποιασδήποτε αδυναμίας πρόσβασης ή χρήσης της διαδικτυακής τοποθεσίας για οποιοδήποτε λόγο

Στην πλήρη έκταση που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ο Cornhill δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε από τα ακόλουθα:

 • απώλεια κερδών ή εσόδων ή αποταμιεύσεων ή άλλη οικονομική απώλεια

 • απώλεια εργασιών ή πελατείας

 • απώλεια ή καταστροφή δεδομένων

 • τυχαία ή ειδική απώλεια ή

 • έμμεση επακόλουθη απώλεια λόγω της χρήσης ή της πρόσβασης στη διαδικτυακή τοποθεσία, ακόμα και σε περίπτωση γνωστοποίησης της πιθανότητας οποιασδήποτε τέτοιας απώλειας ή ζημίας ή εάν η εν λόγω απώλεια ή ζημία ήταν προβλεπόμενη.

Ο Cornhill δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την ακρίβεια των παρεχομένων πληροφοριών και αυτές μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση.

6. Ιδιοκτησιακές πληροφορίες

Εκτός αν συνοδεύεται από σαφή δήλωση για το αντίθετο, το περιεχόμενο της διαδικτυακής τοποθεσίας προστατεύεται από συγγραφικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσεων δεδομένων, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και είναι ιδιοκτησία του Cornhill.
Τίποτα στη διαδικτυακή τοποθεσία δεν αποβλέπει στη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιασδήποτε εικόνας, εμπορικού σήματος ή λογοτύπου. Καμία πράξη λήψης ή με κάποιο άλλο τρόπο αντιγραφής από τη διαδικτυακή τοποθεσία δεν θα μεταβιβάζει σε σας οποιοδήποτε νομικό δικαίωμα σε οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικό της διαδικτυακής τοποθεσίας. Ο
Cornhill επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα υλικά που υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία, και θα επιβάλει τα εν λόγω δικαιώματα στην πλήρη έκταση της ισχύουσας νομοθεσίας.

7. Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για το μέλλον. Η αξία των επενδύσεων, καθώς και το εισόδημα από αυτές, μπορεί να κινηθεί τόσο ανοδικά, όσο και καθοδικά. Ενδέχεται να μην ανακτήσετε το ποσό που έχετε επενδύσει. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι, η αξία μιας επένδυσης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί λόγω συναλλαγματικών διακυμάνσεων. Η αναφορά οποιωνδήποτε συγκεκριμένων μεριδίων δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως σύσταση συναλλαγής. Οι επενδύσεις επιβαρύνονται με αρχικές προμήθειες, παρεπόμενες προμήθειες, αμοιβές διαχείρισης και άλλα έξοδα. Οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες και μπορεί να παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Τα στοιχεία που αφορούν την καθαρή αξία ενεργητικού έχουν ληφθεί από πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, ο Cornhill δεν προβάλει ωστόσο κανέναν ισχυρισμό σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητά τους και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια, η οποία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

Η απόδοση υπολογίζεται συνήθως με βάση τη σχετική καθαρή αξία ενεργητικού, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τα στοιχεία που αφορούν τις αποδόσεις δεν λαμβάνουν υπόψη οποιεσδήποτε προμήθειες και έξοδα που συνδέονται με την αγορά ή την εξαγορά των μεριδίων. Όλα τα μερίσματα θεωρείται ότι έχουν επανεπενδυθεί. Η αξία των μονάδων και η απόδοση που αποφέρουν μπορεί να κινηθεί τόσο ανοδικά όσο και καθοδικά. Οι αλλαγές των χρηματιστηριακών συνθηκών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορούν να προκαλέσουν πτώση ή αύξηση της αξίας του μεριδίου. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Πριν επενδύσουν σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν, οι επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνούν με το χρηματοοικονομικό τους σύμβουλο/νομικό σύμβουλο/φορολογικό σύμβουλο και να ανατρέχουν σε όλα τα σχετικά έγγραφα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση, όπως η πιο πρόσφατη ετήσια ή εξαμηνιαία έκθεση, το ενημερωτικό δελτίο, το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο, άρθρα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, τα οποία καθορίζουν τους ειδικότερους κινδύνους που συνδέονται με την επένδυση, καθώς και οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν, και τη βάση συναλλαγής.

8. Παρακολούθηση

Ας σημειωθεί ότι όλες σας οι ενέργειες ενώ χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία μπορεί να καταγράφονται και να αναλύονται για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων, για λόγους ασφαλείας, μάρκετινγκ και ελέγχου του συστήματος.

9. Διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων

Οι σύνδεσμοι που υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία προς διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων παρέχονται αποκλειστικά ως δείκτες προς πληροφορίες σχετικά με θέματα που μπορεί να φανούν χρήσιμα στους χρήστες της διαδικτυακής τοποθεσίας, και ο Cornhill δεν έχει κανέναν έλεγχο του περιεχομένου των εν λόγω διαδικτυακών τοποθεσιών τρίτων. Δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν θα φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω διαδικτυακών τοποθεσιών. Ο Cornhill δεν εγγυάται επίσης ότι οι εν λόγω διαδικτυακές τοποθεσίες ή περιεχόμενο δεν θα ενέχει οποιεσδήποτε αξιώσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων ή άλλη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων.

10. Μεταφορά/επεξεργασία δεδομένων

Αν και ο Cornhill λαμβάνει μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μπορούν να περιέλθουν στην κατοχή τρίτων, ας σημειωθεί ότι κατά τη χρησιμοποίηση της διαδικτυακής τοποθεσίας, τα δεδομένα μεταφέρονται διαμέσου ενός ανοικτού δικτύου (διαδίκτυο) στο οποίο έχουν πρόσβαση τρίτοι και το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ασφαλές περιβάλλον. Ο Cornhill μπορεί να διαβιβάσει ή να αποθηκεύσει οποιαδήποτε στοιχεία παρέχονται από σας κατά τη χρησιμοποίηση της διαδικτυακής τοποθεσίας εκτός της χώρας κατοικίας σας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Cornhill θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσει ένα κατάλληλο πρότυπο προστασίας των στοιχείων σας, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα των πελατών και την προστασία των δεδομένων, αλλά είναι πιθανό τα στοιχεία να διαβιβαστούν ενδεχομένως σε μια χώρα στην οποία τα επικρατούντα πρότυπα προστασίας των δεδομένων είναι χαμηλότερα απ'ό,τι στη χώρα κατοικίας σας. Ο Cornhill δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα φέρει ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια μεταφοράς μέσω του διαδικτύου.

Γενικότερα, όταν επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία και προσπαθείτε να λάβετε κάποιες πληροφορίες, παραμένετε ανώνυμοι. Όταν σας ζητούμε προσωπικά σας στοιχεία, σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων για ποιο λόγο.

11. Ουσιαστικά συμφέροντα

Ο Cornhill ή/και το Διοικητικό του Συμβούλιο, τα ανώτερα στελέχη του και οι εργαζόμενοί του μπορεί να έχουν ή να είχαν συμφέροντα ή θέσεις ή να έχουν διαπραγματευθεί ή ενεργήσει ως διαπραγματευτές αγοράς σε τίτλους που αναφέρονται στη διαδικτυακή τοποθεσία. Επιπροσθέτως, οι εν λόγω φορείς ή άτομα μπορεί να έχουν ή να είχαν σχέση ή μπορεί να παρέχουν, ή να έχουν παράσχει υπηρεσίες εταιρικής χρηματοδότησης ή άλλες υπηρεσίες, ή να διατελούν ή να έχουν διατελέσει διευθυντικά στελέχη των εταιρειών που αναφέρονται στη διαδικτυακή τοποθεσία.

12. Επενδυτικοί κίνδυνοι

Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα μερίδια των χρηματοοικονομικών προϊόντων συνεπάγονται επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν συνιστούν καμία εγγύηση και καμία ένδειξη μελλοντικής απόδοσης. Η τιμή μιας επένδυσης και η πραγματοποιηθείσα απόδοση θα παρουσιάζει αυξομειώσεις, και συνεπώς η αξία των μεριδίων ενός επενδυτή μπορεί να είναι κατά την εξαγορά υψηλότερη ή χαμηλότερη της αρχικής τιμής κτήσης. Λόγω της συνεχομένης αστάθειας της αγοράς, η απόδοση μπορεί να αποτελέσει σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα αντικείμενο ακραίων μεταβολών. Επιπροσθέτως, μερικά χρηματοοικονομικά προϊόντα πραγματοποιούν κυρίως τοποθετήσεις σε αναδυόμενες αγορές ή/και σε μετοχές εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης ή/και σε ομόλογα με υψηλό επιτόκιο που ουσιαστικά ενέχουν υψηλότερους κινδύνους. Προκειμένου να εξοικειωθείτε με τους ειδικότερους κινδύνους που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν παρακαλώ διαβάστε την επενδυτική πολιτική στο ενημερωτικό δελτίο, άρθρα ή/και τους κανονισμούς. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα μπορεί επίσης να επενδύσουν σε ξένα νομίσματα. Θα υφίσταται επίσης ο πρόσθετος κίνδυνος από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Πριν επενδύσετε θα πρέπει να διαβάζετε τις ειδικότερες προειδοποιήσεις κινδύνου των σχετικών εγγράφων.
 
The Art of Investment