30.11.2015

U niektorých investorov môže zohrať etika pri výbere investície dôležitejšiu úlohu, ako čokoľvek iné. Fond WSF Asian Pacific Fund umožňuje investorom uspokojiť svoje etické požiadavky a získať finančnú odmenu pričom poskytuje prístup na ekonomicky najdynamickejšie trhy sveta a investičný sektor, ktorý v posledných rokoch dramaticky vzrástol.

 

RASTÚCI TRH

Investovanie na základe etických kritérií zažilo v posledných desiatich rokoch značný nárast. Na základe prieskumu spoločnosti EIRIS za posledných desať rokov sa objem investícií na základe etických kritérií, len v  takmer strojnásobil. Nárastu napomohli najmä investori, ktorý požadujú od investičných produktov, aby spĺňali ich etické kritéria alebo náboženské hodnoty. Stále viac a viac investorov sa stretáva s takýmito produktmi, čo rovnako prináša benefit pre tieto investičné nástroje, pričom si títo investori uvedomujú, že takéto produkty neznamenajú zníženie potencionálnych výnosov. Mnohý investori si uvedomili s nástupom finančnej krízi, že etické investície rovnako ako WSF Asian Pacific Fund neinvestujú do vysoko zadlžených spoločností. V časoch finančnej krízy akcie mnohých zadlžených spoločností dramaticky poklesli. Avšak WSF Asian Pacific Fund dodržiava prísne kritériá, ktoré nedovoľujú investovať do spoločností, ktoré dosahujú úroveň dlhu nad primerané hodnoty.

 

Ian Lancaster, výkonný riaditeľ spoločnosti Cogent Asset Management Ltd a manažér portfólia pre fond WSF Asian Pacific Fund, vysvetľuje: „Fond je vhodný pre akéhokoľvek investora so silne vyvinutými sociálnymi mravnými princípmi, investora, ktorý nechce investovať do alkoholu, hazardných hier alebo tabakového priemyslu, pozerá sa skepticky na pridanú hodnotu pre spoločnosť zo strany konvenčného bankového systému a ktorý chce investovať do spoločností s konzervatívnym financovaním a nízkymi úrovňami dlhu.

 

„Akcie spoločností, ktoré vyberáme do portfólia ponúkajú prístup do sveta finančne konzervatívnych spoločností, ktoré v minulosti poskytovali dobrú návratnosť investícií s relatívne nízkou úrovňou volatility. Tieto atribúty majú potenciál zlepšiť výkonnosť portfólia ktoréhokoľvek investora.”

DYNAMICKÉ EKONOMIKY

Zvyšujúcu sa atraktivitu regiónu pre každého investora zdôrazňujú faktory ako rýchla urbanizácia, rastúci dopyt a fakt, že región poníma viac ako tretinu svetovej populácie. Ázijsko-pacifický región patrí medzi ekonomicky sa najrýchlejšie rozvíjajúce regióny sveta. Prebiehajúce štrukturálne reformy, rastúca produktivita a priaznivé politické prostredie, len naďalej podporujú zdravý ekonomický rast z dlhodobého hľadiska.

 

Región má zároveň niekoľko podstatných výhod oproti rozvinutým ako aj rozvojovým trhom, medzi ktoré patrí:

 

  • Ázijsko-pacifický región je domovom pre viac ako tretinu svetovej populácie, čo predstavuje základňu pre budúcu ekonomickú silu.
  • Urbanizácia sa zrýchľuje a spolu s ňou aj ekonomický rast, ktorý poháňa narastajúci počet ľudí so zvýšenou kúpnou silou. Rýchla urbanizácia bude zároveň v nasledujúcich rokoch podporovať väčšie výdavky do infraštruktúry, dopyt po energii a povedie k nárastu zamestnanosti a vyššiemu životnému štandardu.
  • Podľa predpovedí Asian Develompment Bank by mala spotreba ázijsko-pacifického regiónu v roku 2030 dosahovať 43% svetovej spotreby.
  • V porovnaní s rozvinutými ekonomikami sa očakáva vyšší rast pre ázijsko-pacifické trhy. Základná úroveň HDP je nižšia, obyvateľstvo je omnoho mladšie a politický ako aj ekonomický systém sa mení s pozitívnymi účinkami  na ekonomiky regiónu.
  • Bohatstvo rastie čo napomáha k rastu vyššej strednej triedy pričom úrokové miery úspor ostávajú na vysokej úrovni.

 

 

Ako vysvetľuje Ian Lancaster: „WSF Asian Pacific Fund má viac ako 70%-ný podiel alokovaný do Austrálie, Číny, Južnej Kórei a Taiwanu. Tieto dynamické ekonomiky umožňujú fondu ťažiť zo zaujímavých príležitostí v sektore prírodných zdrojov a technológií ako aj z pôsobivého rastu Číny.

 

GEOGRAFICKé ROZLOžENIE


UNIKÁTNY SYSTÉM SPRÁVY

Manažér portfólia vyberá akcie pomocou dynamického multifaktorového procesu hodnotenia akcií od spoločnosti Cogent pod názvom Cognition. Cognition je jedinečný multifaktorový analytický systém, ktorý skúma obrovskú databázu dát týkajúcu sa trhov a spoločností, tak aby našiel hlavné hnacie prvky výkonnosti akcií a nastavuje zloženie portfólia tak, aby fond čo najviac profitoval. Systém spracúva každý mesiac tisícky informácií a minimalizuje riziko portfólia pokročilými štatistickými metódami.

 

Fundamentálny prístup výberu akcií investičného tímu spoločnosti Cogent zahŕňa:

 

  • Analýzu širokej škály tzv. hodnotových faktorov na úrovni akcií vrátane, ukazovateľov zisku a dividendových výnosov na akciu.
  • Stanovenie správnej ceny akcií pomocou vlastného systému, ktorý zahŕňa analýzu krátko, stredno a dlhodobých zložiek obratu spoločností ako aj indikátor výkonnosti jednotlivých sektorov.
  • Finálne stanovenie výkonnostnej úrovne jednotlivých akcií a to na základe konsenzu a revízie z krátko ako aj dlhodobého hľadiska.
  • Celé investičné spektrum je analyzované podľa regiónov a sektorov. Cogent sa tak snaží o minimalizovanie menového a sektorového rizika. Skladba portfólia tak dáva dôraz na kontrolu rizika a efektívnu diverzifikáciu.
  • Kvantitatívna analýza a dohľad v každej fáze procesu umožňuje dosahovanie optimálnych výsledkov.

 

Ako vraví Ian Lancaster: „Domnievame sa, že náš prístup je oveľa lepšou voľbou ako fundamentálny prístup k správe portfólia. Tradičný manažéri sú limitovaný neschopnosťou ľudí spracovať obrovské množstvá dostupných dát a nedokážu sa tak dobre vyrovnať s celkovou efektivitou a mobilitou kapitálu, ktorú momentálne moderné trhy poskytujú.“

 

SEKTOROVé ROZLOžENIE


VÝHĽAD

Dlhodobý výhľad regiónu je dobrý vzhľadom na prebiehajúci rozmach v stavebníctve, priemysle a pozitívny demografický vývoj. Z krátkodobého hľadiska čaká región ťažké obdobie vzhľadom na pokles v Číne a ponurý výhľad v oblasti komodít. Hoci je ekonomický a finančný výhľad odlišný od krajiny ku krajine, rast sa spomaľuje v mnohých a obavy zo spomalenia v Číne majú významný vplyv na ázijské trhy. Avšak kroky v monetárnej oblasti sú pozitívne a mali by napomôcť rastu, pričom sa očakáva, že vláda v Číne využije finančné a ekonomické nástroje, ktoré má momentálne k dispozícii na vytvorenie tzv. „mäkkého pristátia“ pre čínsku ekonomiku.

 

Fond je nastavený tak, aby dokázal využiť rozmanité príležitosti regionálnych ekonomík, čo vyplýva hlavne z unikátneho investičného procesu fondu. Portfólio manažér sa nesústreďuje na prekonanie výkonnosti trhov prostredníctvom priameho zamerania sa na jednotlivé sektory alebo meny, skôr sa snaží porozumieť prevládajúce ekonomické prostredie v danom investičnom regióne. Investovanie sa preto zameriava smerom na dominantné investičné témy.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je investičný špecialista, spoločnosť Cogent Asset Management Ltd. Spoločnosť je spravovaná tímom špecialistov, ktorý majú dlhodobé skúsenosti na svetových trhoch, a ktorých investičné snaženie bolo ohodnotené radou ocenení. Spoločnosť vyvinula unikátny investičný systém na správu akcií, ktorý starostlivo vyberá akcie na základe jasne kvantifikovateľných kritérií a tým znižuje negatívny vplyv subjektívnych úsudkov, ktoré ovplyvňujú investičný proces.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií žiadneho z podfondov World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) alebo reklamu a propagáciu v krajinách, v ktorých nie sú podfondy WSF registrované na predaj. Trident Fund Services (Guernsey) Limited a WSF sú registrované a majú licenciu od Guernsey Financial Services Commission podľa zákona o ochrane investorov (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registračné číslo spoločnosti je: 51802. Spoločnosť WSF získava informácie zo starostlivo vybraných zdrojov považovaných za spoľahlivé a  všetky informácie považuje za správne v čase ich uvedenia.  V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže výkonnosť v krátkych časových úsekoch podliehať významným zmenám. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa obvykle vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. Všetky dokumenty potrebné na uskutočnenie investície, vrátane Dokumentov súvisiacich s fondom sú dostupné a môžu byť získané prostredníctvom spoločnosti Trident Fund Services (Guernsey) Limited alebo na stránke www.wsffunds.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WSF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WSF a tohto konkrétneho podfondu (ov), ktorými sú najmä posledná výročná správa a Offering Memorandum a príslušný Doplnok, ktoré špecifikujú konkrétne riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WSF vhodnou investíciou.