22.11.2007

American International Group, Inc. (AIG), spółka dominująca AIG PrivateBank podała dzisiaj, że jej zysk netto za trzeci kwartał 2007 r. wyniósł3,09 mld USD, czyli 1,19 USD zysku rozwodnionego na jedną akcję, wporównaniu z 4,22 mld USD, czyli 1,61 USD zysku rozwodnionego na jednąakcję w trzecim kwartale 2006 r. Wykazany zysk netto obejmuje skutkiekonomicznie skutecznych działań zabezpieczających (hedgingowych), które niekwalifikowały się do ujęcia zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń na mocyFAS 133, łącznie z odnośnymi dodatnimi i ujemnymi różnicamikursowymi.

Skorygowany zysk netto za trzeci kwartał 2007 r., zgodnie z definicjąponiżej, wyniósł 3,49 mld USD, czyli 1,35 USD rozwodnionego zysku na jednąakcję, w porównaniu z 4,02 mld USD, czyli 1,53 rozwodnionego zysku najedną akcję w trzecim kwartale 2006 r.

Zysk netto za pierwsze dziewięć miesięcy 2007 r. wyniósł 11,49 mldUSD, czyli 4,40 USD rozwodnionego zysku na jedną akcję, w porównaniuz 10,61 mld USD, czyli 4,04 rozwodnionego zysku na jedną akcję za pierwszedziewięć miesięcy 2006 r. Skorygowany zysk netto za pierwsze dziewięćmiesięcy 2007 r. wyniósł 12,51 mld USD, czyli 4,79 USD rozwodnionego zyskuna jedną akcję, w porównaniu z 11,55 mld USD, czyli 4,40 USD rozwodnionegozysku na jedną akcję za pierwsze dziewięć miesięcy 2006 r.

Na 30 września 2007 r. skonsolidowane aktywa AIG wyniosły 1,072 bld USD,a kapitał własny wyniósł 104,07 mld USD. Kapitał własny nieco sięzmniejszył w porównaniu ze stanem na 30 czerwca 2007 r., głównie w wynikuzużycia części zysku netto na wykup akcji własnych oraz z uwagi na kwotę2,45 mld USD po opodatkowaniu stanowiącą niezrealizowaną amortyzacjęwartości inwestycji wykazaną w Pozostałych Łącznych Dochodach.

Komentując wyniki za trzeci kwartał, Prezes i Dyrektor Naczelny AIG MartinJ. Sullivan stwierdził: – Na zmiennych obecnie rynkach, które są wyzwaniemdla wielu instytucji finansowych, AIG wykazała skorygowany zysk netto za trzecikwartał 2007 r. w wysokości 3,49 mld USD i wzrost wartości księgowej najedną akcję do 40,81 USD, jeszcze raz potwierdzając korzyści płynącez naszego zdywersyfikowanego światowego portfela przedsiębiorstw. Choćwyniki na rynku mieszkaniowego kredytu hipotecznego i na rynku kredytowym wStanach Zjednoczonych miały negatywny wpływ na wyniki, aktywne i zdecydowanedziałania naszego kierownictwa pozwoliły na ograniczenie zagrożenia. Pozycjanaszego bilansu pozostaje mocna, mamy zasoby finansowe pozwalające naprzetrwanie niepewnej sytuacji oraz wykorzystanie atrakcyjnych możliwości,które mogą pojawić się na rynku.

WIOF gratuluje AIG jej sukcesu!!!

Źródło: www.morningstar.com