15.01.2013

Stephane Bwakira

Portfólio manažér

Sanlam Investment Management (Pty) Ltd

Afrika je kontinentom, ktorý si investori nemôžu dovoliť ignorovať. Má bohaté komoditné rezervy, prudko rastúce zahraničné investície, rýchlo sa zlepšujúcu ekonomickú klímu a veľké, rýchlo sa rozvíjajúce spotrebiteľské trhy. Fond WIOF African Performance Fund umožňuje investorom prístup k množstvu investičných príležitostí v regióne s popredným rastom a sľubnou budúcnosťou.

ZLEPŠUJÚCE SA PROSTREDIE

Afrika bola často v minulosti vnímaná ako kontinent sužovaný chudobou, hladomorom, vojnami, zločinnosťou a neprekonateľnými problémami v oblasti infraštruktúry. Hoci niektoré časti kontinentu čelia takýmto problémom, celkový obraz Afriky je stále pozitívnejší.

Niekoľko základných štatistických údajov podčiarkuje obrovský potenciál tohto kontinentu:

  • Afrika poníma 13% svetovej populácie.
  • Je väčšia ako USA, Čína, Európa, India a Argentína spolu, kontinent tvorí 20% svetovej pevniny.
  • Má 12% poľnohospodárskej pôdy sveta.
  • Vlastní 30% nerastných zdrojov a surovín určených na ťažbu.

Ďalšie špecifické ukazovatele ukazujú, ako sa ekonomiky kontinentu rozvíjali počas jediného desaťročia:

  • Ekonomika Afriky rástla v posledných 15 rokoch tempom 5% za rok.
  • Priemerný ročný obrat medzi Afrikou a zvyškom sveta vzrástol od roku 2000 o 200%.
  • Projekty priamych zahraničných investícií (PZI) sa v poslednom desaťročí viac ako zdvojnásobili.
  • Spotrebiteľské trhy na celom kontinente rýchlo rastú a expandujú. Očakáva sa, že sa výdavky spotrebiteľov v najbližších 15 rokov viac ako zdvojnásobia.

 

Podnikateľské prostredie sa takisto zlepšuje, keďže krajiny implementujú ekonomické reformy a reformujú kapitálové trhy. Za posledných päť rokov sa dostalo medzi najlepších 10 reformátorov podnikateľského prostredia podľa Svetovej banky 13 afrických krajín. Z 30 ekonomík, ktoré najviac zlepšili svoje podnikateľské regulačné prostredie za posledných päť rokov, je podľa Svetovej banky jedna tretina zo subsaharskej oblasti.

KOMODITY A ĎALŠIE ZDROJE

Obrovské bohatstvo kontinentu v prírodných zdrojoch, vrátane vzácnych kovov, ropy, mede a železnej rudy, ako aj obrovské oblasti ornej pôdy, sú životne dôležitou súčasťou ekonomického rastu Afriky. Existujú tu však veľké možnosti aj v iných oblastiach. Sektor finančných služieb je jednou takou oblasťou, keďže  rastie a stáva sa čoraz viac sofistikovaným. Bankový priemysel je v Afrike etablovaný a je jedným z najaktívnejších sektorov na mnohých burzách. Iné oblasti v rámci sektoru sú však menej rozvinuté, napríklad poisťovníctvo a hypotekárne financovanie. Príležitosti v sektoroch spotrebiteľských tovarov a služieb, vrátane telekomunikačného sektoru, rastú exponenciálne pri rýchlom raste strednej triedy v Afrike a rastúcom disponibilnom príjme domácností. Africká rozvojová banka predpokladá, že do roku 2030 bude mať veľká časť Afriky väčšinovú strednú triedu a spotrebiteľské výdavky vzrastú na 2,2 mld.USD, teda na viac ako dvojnásobok súčasnej úrovne. Nigéria, najväčší spotrebiteľský trh v Afrike, má 158 miliónov obyvateľov a ich počet sa má do roku 2050 zdvojnásobiť, čo podčiarkuje obrovský potenciál v prípade spotreby.

 

ATRAKTÍVNE  INVESTÍCIE

Atraktívnosť kontinentu podčiarkuje tok narastajúcich investícií. Afrika je v súčasnosti jednou z hlavných destinácií z pohľadu investícií na svete a podľa štúdie globálnej konzultačnej spoločnosti Ernst & Young zaznamenala v roku 2011 doteraz najväčší podiel globálnych priamych zahraničných investícií (PZI). PZI vzrástli od roku 2010 o 27% a očakáva sa, že sa takmer zdvojnásobia na 150 mld.USD do roku 2015. Tieto PZI vytvárajú prísun pozitívnych zdrojov prostredníctvom dopadov na širšiu ekonomiku a budú aj naďalej tlačiť HDP na obyvateľa smerom nahor, čím podporia kapitálové trhy a zlepšia medziročný rast HDP.

 

Rovnako povzbudzujúci je aj fakt, že investície zaznamenávajú výrazný nárast v rámci kontinentu. Investície medzi africkými národmi vzrástli od roku 2007 o 47%, pričom Južná Afrika, Keňa a Nigéria sú na čele afrických investícií. Investície v rámci Afriky pomáhajú prekonať existujúce bariéry medzi rozdielnymi ekonomikami v rámci kontinentu, čo im umožní posunúť sa ako celý región. To by posilnilo schopnosť Afriky pritiahnuť ďalšie zahraničné investície a zvýšilo jej atraktívnosť ako miesta pre podnikanie. Narastajúce investície  tiež pomáhajú určiť výpadky v infraštruktúre, keďže potreby zahraničných investorov dostať tovary do a z krajín sa premietajú do veľkej modernizácie prepravných kanálov, či už plánovanej alebo prebiehajúcej, a vlády dávajú  rozvoju infraštruktúry prioritu. Toto naopak poháňa investície súkromného sektora, podporuje rozvoj trhov s dlhopismi a zvyšuje finančné prostriedky na výdavky do infraštruktúry. Africké spoločnosti, ako napríklad Dangote Industries v rámci celej Afriky a spoločnosti ako Coop Bank vo východnej Afrike, sa spoliehajú na zlepšenie integrácie, zaisťujú sa pred špecifickým rizikom krajiny a otvárajú sa možnostiam využiť príležitosti na celom kontinente, ktorý ako celok rastie rýchlejšie ako väčšina iných regionálnych blokov.

 

DEMOGRAFICKÝ POTENCIÁL

Demografia Afriky takisto podčiarkuje trhový potenciál. Kým množstvo krajín v rozvinutom svete má starnúcu populáciu, takmer polovica z 1 miliardy obyvateľstva Afriky má vek medzi 5 a 24 rokov, čím sa mladí ľudia z Afriky stávajú potenciálne jedným z najväčších hnacích motorov na pozadí udržateľného ekonomického rozvoja kontinentu. Navyše sa populácia Afriky zdvojnásobí do roku 2050 na 2 miliardy.

 

VÝHĽAD

Egyptský trh dosiahol v roku 2012 dobré výsledky a v najbližších šiestich mesiacoch sa otvárajú ďalšie možnosti. Pozitívny vývoj je aj v Nigérii, predovšetkým vo finančnom sektore na úrovni bánk, ktoré sú atraktívne hodnotené. Medzitým, spoločnosti z Kene počas minulého roku vhodným spôsobom diverzifikovali svoje obchodné činnosti vo východoafrickom regióne a nasledujúcich šesť mesiacov by mali priniesť zaujímavé zhodnotenie. Celkovo sú vyhliadky trhov, na ktoré sa fond zameriava, veľmi pozitívne, keďže pokračuje zreteľné oddelenie afrických trhov od negatívnych trendov, ktoré môžeme vidieť na rozvinutých západných trhoch. Obchod a zdroje v regióne by mali poskytovať pozitívnu podporu pri rozvoji investičných trhov fondu.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Sanlam Investment Management (Pty) Ltd (“SIM”), správca aktív s viacerými špecialistami, ktorý ponúka svojim klientom široký rozsah služieb správy portfólia a schém kolektívneho investovania pre retailových a inštitucionálnych investorov. K 30.júnu 2012 mala spoločnosť v správe aktíva vo výške 42 mld.USD.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.