01.11.2012


Yong Wei Lee

Portfólio manažér

Emirates NBD Asset Management Ltd

Napriek politickým prevratom, ktoré sa na Strednom Východe udiali za posledný rok a pol, ide o región so zdravými ekonomickými základmi a atraktívnymi investičnými príležitosťami. Fond WIOF Middle East Performance Fund ponúka možnosť investovať na trhoch, ktoré sa stále vyvíjajú a rastú, keďže vlády v regióne pumpujú bilióny dolárov z ropy do diverzifikácie svojich ekonomík, čím si zaisťujú stabilitu a rast v budúcnosti.

 

MOŽNOSTI RASTU

Región je veľmi atraktívny pre investorov, ktorí hľadajú možnosti rastu. Vysoké ceny ropy predstavujú prísun, 3 mld. USD denne do štátnych pokladníc krajín  Stredného Východu. Tieto petrodoláre sa opätovne investujú do lokálnych ekonomík, vytvárajú možnosti výnosov pre spoločnosti zo širokého spektra sektorov - od stavebných firiem, ktoré budujú infraštruktúru, akými sú cesty a stavby, cez spoločnosti podnikajúce v oblasti turizmu a banky, ktoré poskytujú úvery pre retailových ako aj inštitucionálnych klientov. Najnovšie údaje a odhady za región ukazujú, že sa predpokladá vyšší nárast zisku ako pri akciách z rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov v roku 2012, pričom hodnoty akcií sú nižšie, teda výhodnejšie, na základe ukazovateľov P/E a P/B (price-to-earnings ratio - pomer ceny akcie a zisku a price-to-book ratio - pomer ceny akcie a účtovnej hodnoty). Akcie spoločností Stredného Východu rovnako ponúkajú porovnateľne vyšší dividendový výnos.

 

 

PRÍŤAŽLIVOSŤ TRHU

Špecifické charakteristiky akciových trhov regiónu takisto ponúkajú príležitosti pre investorov.

  • Lokálne akciové trhy sa vo všeobecnosti vnímajú ako “hraničné” alebo “rozvojové” trhy, pretože sú relatívne nové a malé. Región však priťahuje viac záujmu zo strany zahraničných investorov, ktorí sa venujú diverzifikačným stratégiám, a spoločnosti kótované na burze v súčasnosti profitujú zo silných regionálnych  trendov.
  • Burzy cenných papierov krajín regiónu pracujú na tom, aby pritiahli väčšie investície zo strany zahraničných investorov. Príkladom toho môžu byť Spojené arabské emiráty a Katar, kde burzy snažia o to, aby boli zaradené do indexu rozvojových trhov MSCI Emerging Market Index. Okrem toho Saudská Arábia ako najväčší trh v regióne podľa trhovej kapitalizácie zvažuje, že umožní priamy prístup pre zahraničných investorov.

 

  • Akciové trhy krajín MENA (krajín Stredného Východu a severnej Afriky) zaostávali za rastom rozvinutých trhov od ich najnižších hodnôt v roku 2009. V období medzi februárom 2009 a májom 2012 zaznamenal index S&P 500 60%-ný nárast, zatiaľ čo pan-arabský index S&P Pan-Arab vzrástol za rovnaké obdobie iba o 28%. Toto zaostávanie predstavuje možnosť pre rast podhodnotených akcií v rámci MENA regiónu.

 

ČO NASTANE PO VYČERPANÍ ROPY

Niektorí investori stále  vidia Stredný Východ ako hlavnú  zásobáreň ropy vo svete. Výnosy z uhľovodíkových palív sú najdôležitejším hnacím motorom ekonomického rastu v regióne. Región krajín MENA a Irán tvoria takmer jednu tretinu celosvetovej produkcie ropy a 60% svetových rezerv ropy. Prírodné zdroje v regióne budú poskytovať stály príjem  pre prokračujúci globálny dopyt po energii. Nejde však iba o priemyselné odvetvia súvisiace s ropou a zemným plynom. Ďalšie oblasti, akými sú finančné služby, obchod a logistika spolu s turizmom prežívajú vysoký rast. Vlády sa zaviazali významne rozvíjať infraštruktúru na svetovej úrovni a budú tak vytvárať ďalší zdroj ekonomických stimulov.

 

NARASTAJÚCI VÝZNAM

Ekonomické zdravie regiónu tiež poskytuje pevný základ pre ďalšie možnosti v budúcnosti. Obchodné prebytky vytvorili v krajinách Perzského zálivu (GCC Gulf Cooperation Council) odolné ekonomiky. Majú vynikajúce fiškálne bilancie v porovnaní s rozvinutými a inými rozvíjajúcimi sa ekonomikami, čo im zabezpečilo omnoho nižšie úrovne štátneho dlhu.

 

 

Medzinárodný menový fond očakáva, že celkový hrubý domáci produkt (HDP) šiestich krajín Perzského zálivu (Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty) narastie v roku 2012 o 4% a v roku 2013 sa ešte zvýši. Takisto narastá dôležitosť krajín Perzského zálivu ako ekonomického a obchodného centra. Očakáva sa, že ekonomiky krajín Perzského zálivu dosiahnu v roku 2020 2 bil.USD, pričom budú zabezpečovať takmer 25% svetových zásob ropy a množstvo petrochemických a spracovateľských závodov (kovov a plastov)  bude narastať tempom podobným Rusku a Brazílii.

 

VÝHĽAD

Nedávne vyhlásenia Európskej centrálnej banky (ECB) ohľadom nákupu dlhopisov spojených s rozhodnutím Federálneho rezervného systému zaviesť 3.kolo kvantitatívneho uvoľňovania (QE3) bude mať pravdepodobne pozitívny vplyv na cyklické akcie, ktoré ovplyvňuje globálne dianie. Z tohto dôvodu sa očakáva rast cien ropy, čo by mohlo byť prínosom pre akcie krajín MENA, konkrétne pre akcie petrochemického priemyslu. Ak predpokladáme, že úrokové miery zostanú pravdepodobne dlhší čas na nízkej úrovni, budú si dobre viesť aj cenné papiere s vysokými výnosmi z dividend. Na trhoch krajín MENA nie je nezvyčajné nájsť spoločnosti, ktoré platia výnosy z dividend na rovnakej alebo vyššej úrovni ako sú  výnosy z dlhopisov s perspektívou ďalších výnosov z kapitálu. Napriek uvedeným výhodám sa ceny akcií krajín MENA nachádzajú stále na zaujímavých úrovniach. Očakáva sa, že tieto výhody budú pozitívnou hnacou silou pre akcie krajín MENA na najbližších šesť mesiacov.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Emirates NBD Asset Management. Spoločnosť Emirates NBD Asset Management,  ktorú reguluje Úrad pre finančné služby v Dubaji (Dubai Financial Services Authority), je divíziou pre správu aktív Emirates NBD Bank, najväčšej banky z pohľadu aktív v regióne MENA. V správe má približne 1,3 mld. USD (k 31.marcu 2012) so širokým sortimentom produktov vrátane akcií krajín MENA a fondov s fixným výnosom, globálnych rizikovo profilovaných fondov a úplného sortimentu investičných nástrojov, ktoré sú v súlade s islamským právom Sharia.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.