17.09.2012

Andris Kotans

Portfolio Manager

Citadele Asset Management

 

Keďže fond WIOF Global Emerging Markets Bond Fund investuje na trhoch s dlhopismi po celom svete, ponúka investorom možnosť využiť výhody veľkého potenciálu rýchlo sa rozvíjajúcich trhov a príležitosti investovať do kompletného sortimentu štátnych a korporátnych dlhopisov v tvrdej a lokálnej mene.

 

PREHĽAD

Fond ponúka prístup k dlhopisom na globálnych, rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch - štátne a korporátne dlhopisy v tvrdej mene, ako aj dlhopisy v lokálnych menách v Európe, Ázii, Afrike, Strednom Východe a Južnej Amerike. Cieľom fondu je maximalizácia celkovej návratnosti investície, a preto je ideálny pre investorov, ktorí sa zaujímajú o špecializované kapitálové trhy, a ktorí sú si vedomí možností a rizík investovania na týchto trhoch.

 

 

GLOBÁLNA DIVERZIFIKÁCIA

Globálna povaha fondu umožňuje investorom využiť výhody pozitívnych vlastností rôznych regiónov rýchle sa rozvíjajúcich trhov, aby tak svoju investíciu čo najlepšie zhodnotili. Každý región v rámci rýchlo sa rozvíjajúcich trhov, na ktorý sa fond zameriava, má silné základy podporujúce príležitosti pre investície:

  • V Afrike je to Juhoafrická republika so svojou výnimočnou ekonomikou s udržateľnou fiškálnou politikou a so zlepšujúcim sa domácim dopytom.
  • Ázijsko-pacifický  región sa rýchlo zotavuje a domáci dopyt v regióne, ktorý je najobývanejšou oblasťou na svete, by mal napomôcť jeho ekonomikám smerom k udržateľnému rastu.
  • Situácia verejných financií v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) zostáva v porovnaní s inými regiónmi relatívne stabilná. Navyše sa predpokladá, že ekonomický rast v niektorých krajinách Strednej a Východnej Európy bude tento rok patriť medzi najvyššie v Európe. Východná Európa je neustále podhodnotená voči svojmu aktuálnemu úverovému ratingu.
  • Ekonomiky krajín Latinskej Ameriky sú v dobrom stave a predpokladá sa, že rast v regióne prekoná v roku 2012 väčšinu sveta. Silný domáci dopyt udržal rast kľúčových latinskoamerických ekonomík, čo viedlo k preliatiu kapitálu na iné trhy v regióne prostredníctvom obchodných prepojení.

 

ODOLNOSŤ A RAST

V posledných viac ako troch rokoch prenasledovala trhy globálna finančná kríza. Rýchlo rastúce trhy ju však vo všeobecnosti prečkali lepšie ako rozvinuté krajiny a jasne preukázali svoj skutočný potenciál. Rýchlo sa rozvíjajúce trhy zažili nižšie straty výroby v porovnaní s rozvinutými ekonomikami a očakávame, že preukážu väčší rast v najbližších rokoch, dokonca aj v tom, čo takmer určite bude prostredie s nižším rastom. Relatívne silné pozície dlhopisov mnohých rýchlo sa rozvíjajúcich trhov v porovnaní s rozvinutými štátmi vytvárajú pre investorov atraktívnu ponuku. Kým priemerná dlhová záťaž rozvinutých trhov je viac ako 100% HDP, úroveň dlhu na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je menej ako 40% HDP. Problémy sužovanej Európy ešte viac zatraktívňujú dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov a investori sa už začínajú za nimi čoraz viac obzerať.

 

INVESTIČNÝ PROCES

Investičný proces investičného poradcu sa riadi mixom prístupov zhora-nadol a zdola-nahor. Existuje alokácia zhora-nadol medzi trhmi s tvrdou a lokálnou menou, kým etapa kvantitatívneho screeningu identifikuje podhodnotené cenné papiere v segmente tvrdej meny a relatívne podhodnotené lokálne meny. Ďalšia etapa kvalitatívnej makroanalýzy potom overuje predtým identifikované signály na kúpu/predaj pred uplatnením súboru interných smerníc na zabezpečenie vytvorenia optimálneho portfólia. To sa udržiava prostredníctvom kontinuálneho monitoringu a systému kontroly portfólia.

 

 

VÝHĽAD

Najdôležitejšími pre výkonnosť fondu sú samozrejme podmienky na kľúčových trhoch. Pri pohľade na najbližšie mesiace zostáva výhľad pre rýchlo sa rozvíjajúce trhy pozitívny. Pokračujúce problémy v eurozóne však budú optimizmus na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch tlmiť. Napríklad štátne dlhopisy rýchlo sa rozvíjajúcich trhov sú omnoho atraktívnejšie ako v minulosti, keďže ratingový cyklus je aj naďalej pozitívny. Stratégia investičného poradcu pre najbližšie obdobie zahŕňa o niečo defenzívnejšiu pozíciu, zníženie alokácie portfólia do dlhopisov s lokálnou menou, čiže vyššou  volatilitou, pod 50% a ponechanie si dlhopisov so splatnosťou kratšou ako je štandard a kvalitou úveru vyššou ako je štandard v tvrdej mene.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Fond spravuje jeden z najväčších správcov aktív v pobaltskom regióne, spoločnosť Citadele Asset Management (Citadele AM). Citadele AM je správcom aktív lotyšskej Citadele banky, jednej z vedúcich finančných skupín v pobaltských štátoch s aktívami v správe s hodnotou viac ako 2 mld. EUR. Citadele AM je najväčšou investičnou spoločnosťou v pobaltskom regióne a prostredníctvom svojich pobočiek pôsobí v Litve, Rusku a na Ukrajine.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.