17.09.2012

Andris Kotans

Menedżer portfelowy

Citadele Asset Management

 

Poprzez inwestycje w rynki długów na świecie, WIOF Global Emerging Markets Bond Fund daje inwestorom szansę na wykorzystanie podstawowego potencjału rynków wschodzących oraz inwestowanie w pełen wachlarz obligacji rządowych i korporacyjnych w walucie twardej i miejscowej.

 

OGÓLNY ZARYS

Fundusz oferuje pełną gamę rynków długów na rynkach wschodzących - rynki długów rządowych i korporacyjnych w walucie twardej, a także długi w walucie miejscowej na rynkach w Europie, Azji, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w Ameryce Południowej. Mając na celu maksymalizację całkowitego zwrotu inwestycji, Fundusz ten jest właściwy dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi, świadomych związanymi z nimi możliwości i ryzyka.

 

 

WYBÓR GLOBALNY

Globalny charakter Funduszu pozwala inwestorom na skorzystanie z pozytywnych cech różnych regionów rynków wschodzących w celu jak najlepszego wykorzystania ich inwestycji. Każdy obszar rynku wschodzącego, na którym skupia się Fundusz, ma silne podstawy, które wspierają możliwości inwestycji:

 

  • W Afryce, Afryka Południowa posiada wyróżniającą się ekonomię ze zrównoważoną polityką fiskalną i poprawiającym się popytem krajowym.
  • Region Azji i Pacyfiku jest elastyczny ekonomicznie, a popyt krajowy w miejscu, które jest najbardziej zaludnionym obszarem na świecie, powinien doprowadzić jego gospodarkę do bardziej zrównoważonego rozwoju.
  • Pozycja finansów publicznych Wspólnoty Państw Niepodległych pozostaje stosunkowo silna w porównaniu do innych obszarów, podczas gdy przewiduje się, iż wzrost gospodarczy w niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej będzie w tym roku jednym z najwyższych w Europie.
  • Europa Wschodnia jest także stale niedoceniana w stosunku do faktycznego ratingu kredytowego.
  • Gospodarki krajów Ameryki Łacińskiej są w dobrej kondycji i przewiduje się, że wzrost gospodarki na tym obszarze przewyższy znaczną część  pozostałych obszarów na świecie w 2012 roku. Silny popyt miejscowy podtrzymał wzrost kluczowych gospodarek Ameryki Łacińskiej, co z kolei doprowadziło do pozytywnego rozszerzenia tego procesu na pozostałe rynki tego obszaru poprzez handel.

 

WYTRZYMAŁOŚĆ I WZROST

Podczas gdy światowy kryzys finansowy gnębi rynki od ponad trzech lat, rynki wschodzące radzą sobie z nim lepiej niż ich rozwinięte odpowiedniki i wyraźnie wykazują swój wewnętrzny potencjał. Rynki wschodzące doświadczyły mniejszych strat wyjściowych w porównaniu do rozwiniętych gospodarek i przewiduje się, że w najbliższych latach wykażą bardziej dynamiczny wzrost, nawet w środowisku, które prawie na pewno wykaże niższy wzrost. Tymczasem stosunkowo niskie zadłużenie wielu rynków wschodzących, w porównaniu z rynkami rozwiniętymi, czyni je atrakcyjną propozycją dla inwestorów - podczas gdy przeciętne zadłużenie rynków rozwiniętych wynosi ponad 100% PKB, na rynkach wschodzących liczba ta wynosi mniej niż 40% PKB. Problemy strefy państw Euro czynią rynki wschodzące jeszcze bardziej atrakcyjnymi, a inwestorzy są gotowi przejąć długi od eminentów rynków wschodzących.

 

 

PROCES INWESTYCYJNY

Proces inwestycyjny menedżera Funduszu to powiązanie podejścia "od szczytu do dołu" oraz "od dołu do szczytu." Istnieje alokacja od szczytu do dołu pomiędzy rynkami waluty twardej i miejscowej, podczas której etap analizy ilościowej identyfikuje niedoszacowane papiery wartościowe w segmencie waluty twardej, a także stosunkowo niedoszacowane waluty miejscowe. Dalszy etap makroanalizy ilościowej zatwierdza wcześniej zidentyfikowane sygnały sprzedaży/kupna, po czym zastosowany jest szereg wewnętrznych wytycznych w celu zapewnienia optymalnego utworzenia portfela. Zachowane jest to poprzez ciągły system monitorowania i przeglądu portfela.

 

PERSPEKTYWY

Istotne dla wyników Funduszu są oczywiście warunki na rynkach kluczowych. Patrząc na najbliższe kilka miesięcy, prognozy dla rynków wschodzących są pozytywne. Jednakże, ciągłe problemy w strefie euro będą stanowić przeciwwagę dla optymizmu na rynkach wschodzących. W szczególności dług rządowy na rynkach wschodzących jest bardziej atrakcyjny niż wcześniej, ponieważ cykl ratingowy pozostaje dodatni i przeważa ujemna podaż netto. Strategia doradcy inwestora na najbliższy okres zakłada przyjęcie nieco bardziej defensywnej pozycji, przy redukcji alokacji długu waluty miejscowej portfela, która jest bardziej wolatywna, do poniżej 50 % oraz zachowanie krótszego niż benchmark okresu czasu przy wyższej niz benchmark jakości kredytowej długu w walucie twardej.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest jeden z największych zarządców inwestycyjnych w regionie bałtyckim, Citadele Asset Management (Citadele AM). Citadele AM jest zarządca inwestycyjnym należącym do Latvia’s Citadele banka, jednej z wiodących grup finansowych w krajach bałtyckich, z aktywami wartymi ponad 2 mld euro. Citadele AM jest największą spółką inwestycyjną w regionie Morza Bałtyckiego i poprzez spółki zależne działa również na Litwie, w Rosji i na Ukrainie.

 

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.