30.04.2012

Ken Goh

Menedżer portfelowy

CIMB Principal Asset Management Pte. Ltd. Singapore

Region Azji Południowo-Wschodniej jest bogaty w surowce naturalne, posiada rosnącą grupę młodej siły roboczej oraz rynki przynoszące wyniki lepsze od innych. Z tych powodów warto przyjrzeć się bliżej temu regionowi. Fundusz  WIOF South-East Asia Performance Fund inwestuje w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami spółek działających na terenie ASEAN. Oferuje inwestorom korzystania z  możliwości rosnących gospodarek i rynków dynamicznie rozwijających się regionu ASEAN.

 

UDOWODNIONE WYNIKI

Od swojego powstania Fundusz nieprzerwanie pokazuje dobre wyniki, a w ostatnim roku zanotował ponadprzeciętne zyski, pomimo spadających rynków i kiepskich nastrojów wśród inwestorów.  W roku 2011 inne fundusze borykały się ze słabymi wynikami, natomiast WIOF South-East Asia Performance Fund umacniał swoją silną pozycję na szczycie rankingu dla produktów o podobnym profilu. W ciągu roku 2011 Fundusz pokonał indeks FTSE ASEAN 40, przynosząc ponad 15% zysku. Fundusz w dalszym ciągu powinien przynosić dobre zwroty, ponieważ oparty jest na atrakcyjnych podstawach dynamicznych gospodarek światowych:

 

  • Ich populacja wynosi 500 mln ludności, PKB ma wartość 2 bln USD
  • Ich sumaryczna kapitalizacja rynkowa szacowana jest na 1,9 bln USD
  • Posiadają dobre wyceny poparte odpowiednimi zyskami spółek
  • Ich popyt wewnętrzny jest silny i rosnący. Napędza go rosnąca młoda siła robocza oraz bogata klasa średnia.

 

 

ZDEFINIOWANY DO WZROSTU

Region Azji Południowo-Wschodniej określany jest przez swój wzrost, zarówno ekonomiczny jak i fizyczny. Popyt wewnętrzny będzie rósł dalej wraz z rosnącą młodą siłą roboczą i klasą średnią. Dodatkowo rosną bezpośrednie inwestycje zagraniczne w infrastrukturę. Regionalny PKB był mocny w ostatnich latach i w tym roku powinien znacząco wrosnąć. Szacuje się, że w 2012 roku PKB w regionie ASEAN osiągnie poziom pomiędzy 4% i 6,5%.

 

Rozwijające się miasta i rosnąca liczba mieszkańców na terenach zurbanizowanych także napędzają ekonomiczną ekspansję. Każdego roku 7,7 mln osób migruje do miast i przewiduje się, że Dżakarta może stać się największym miastem na świecie do 2030 roku. Przyjazna demografia - połowa populacji w regionie ma mniej niż 30 lat - w połączeniu z rozwijającą się gospodarką przyczyniają się do powiększenia klasy średniej oraz zwiększenia wydatków konsumpcyjnych. Poza rozwojem infrastruktury i związanym z tym z potencjałem inwestycyjnym, w innych obszarach ekonomicznych takich jak finanse i sektor detaliczny także widać ekspansję i możliwości dla inwestorów. Dodatkowo rynek może pochwalić się niezmierną płynnością rynkową. Sumaryczna kapitalizacja pięciu głównych rynków akcyjnych (Tajlandia, Indonezja, Filipiny, Malezja i Singapur) wynosi 1,9 bln USD, a dzienny wolumen handlowy urósł w ciągu 10 lat z 500 mln USD do 3 mld USD.

 

 

ZACIEŚNIAJĄCA SIĘ WSPÓŁPRACA

Potencjał regionu determinuje zacieśniająca się współpraca pomiędzy krajami a Wspólnotą Ekonomiczną ACEAN (AEC), którą kraje zamierzają wzmacniać w nadchodzących latach. Plany do roku 2015 zawierają:

 

  • Stworzenie grupy ekonomicznej, której celem będzie wzmacnianie wolnego handlu i inwestycji w regionie
  • Wzrost inwestycji w turystykę
  • Projekty związane z produkcją, opieką zdrowotną i edukacją
  • Zwiększenie inwestycji w sektorze nieruchomości.

 

Inwestycje między krajami już rosną. Przykładem może być fakt, że więcej Singapurczyków inwestuje w Malezji albo to, że niektóre spółki przemysłowe z Malezji i Tajlandii relokują swoją produkcję w Indonezji, korzystając z niższych kosztów zatrudnienia.

 

MAKSYMALNE MOŻLIWOŚCI

Ponadprzeciętny wynik Funduszu od jego powstania, pomimo jednego z największych kryzysów światowych, podkreśla jakość zarządzania aktywami. Nagradzana, specjalistyczna spółka inwestycyjna CIMB-Principal Asset Management, która zarządza Funduszem, przeprowadza dokładną selekcję akcji i proces inwestycyjny w celu skonstruowania optymalnego portfela Funduszu.  Inwestowanie uwzględnia trendy globalne i regionalne, wielokrotne przeglądy i badania analiz rynkowych oraz spółek. Konstruowanie portfela przebiega przy użyciu selekcji akcji bottom-up, natomiast strategia top-down używana jest do beta alokacji i doboru krajów. Po tym następuje aktywne monitorowanie portfela zgodnie z uwzględnieniem wyników i pomiarów ryzyka. Takie podejście zebrało nagrody w postaci ponadprzeciętnych zysków.

PRZEGLĄD

Rynki regionalne wykorzystały globalne ożywienie z początku tego roku i przyniosły pokaźne zyski. Ostatnie decyzje dotyczące długu greckiego, przynajmniej na dziś, pomogły utrzymać nastroje inwestorów na dobrym poziomie. Dodatkowo dobre dane ekonomiczne z USA wprowadzają na wiele rynków trendy zwyżkujące. Jednakże ożywienie w handlu oparte było na płynności a nie na ocenie fundamentalnej. Poziomy wskaźników dotyczących globalnej makroekonomii i perspektyw gospodarczych nie są wystarczające, aby w pełni usprawiedliwić to ożywienie. Inwestorzy wkrótce zbiorą zyski. Rynki ASEAN już właściwie przeszły z fazy cyklicznej do fundamentalnej. Patrząc dalej, dobór akcji będzie kluczowy za wyników Funduszu w nadchodzących miesiącach, ponieważ inwestorzy postawili na spółki, które są w stanie wykazać się wynikami w wymagającym środowisku, w którym utrzymują się obawy związane z inflacją.

 

MENEDŻER INWESTYCYJNY

Fundusz jest zarządzany przez nagradzaną spółkę inwestycyjną CIMB-Principal Asset Management, która jest częścią CIMB Group, czwartej co wielkości grupy bankowej w ASEAN. Grupa posiadała ponad 9,3 mld USD aktywów w zarządzaniu na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółka zatrudnia 56 profesjonalistów z zakresu zarządzania inwestycjami.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.