14.04.2010

Ken Teale, Chief Investment Officer, Nucleus Global Investors, Australia

Inwestowanie w przedsiębiorstwa użyteczności publicznej może wydawać się dość egzotyczne dla wielu osób, jednak sektor ten dostarcza konieczne dla społeczeństwa usługi, np. zasilanie w energię, gaz oraz dystrybucję wody, tj. usługi bez których nowoczesne społeczeństwo nie może funkcjonować. Spółki użyteczności publicznej są naturalnymi monopolistami, których działalność jest ściśle regulowana, mają stabilne dochody, niezależne od warunków ekonomicznych. W czasie recesji gospodarstwa domowe skłonne są ciąć wydatki np. na samochody i wyjazdy urlopowe, ale nie oszczędzają na konsumpcji energii, nie zużywają mniej wody czy gazu na ocieplenie domów. To główne powody dlaczego inwestowanie w przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jest mniej ryzykowne niż inwestycje w akcje.

Mało znany jest fakt, że przedsiębiorstwa użyteczności publicznej przyniosły znacznie lepsze zwroty z inwestycji niż z akcji giełdowych. Do niedawna inwestorzy nie mieli możliwości inwestowania w zdywersyfikowany portfel notowanych spółek użyteczności publicznej, ponieważ z wyjątkiem USA, aktywa te należały do państwa. Dopiero po fali dużych prywatyzacji w latach 80-ych i 90-ych w Europie inwestorzy mogą inwestować w tym sektorze w skali światowej.

Dzięki funduszowi WIOF Global Listed Utilities Fund, możliwe jest inwestowanie w wysoko wyspecjalizowany fundusz, który inwestuje w przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w skali globalnej, korzystając z doświadczenia jednego z najlepszych menedżerów inwestycyjnych w tym zakresie. Fundusz daje szerokie możliwości inwestycyjne w tym sektorze i może służyć jako instrument do dywersyfikacji portfela. Spółki użyteczności publicznej pokazały silne fundamenty w czasach kryzysu finansowego, które dają stabilne zwroty z inwestycji dzięki silnym notowaniom cenowym.

DŁUGOTERMINOWE WYNIKI SEKTORA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przez ostatnie dwadzieścia lat, sektor użyteczności publicznej wyprzedził wyniki rynków akcji światowych o przeciętnie 2% w skali roku oraz dawał większą stabilność cenową. Jeśli dany inwestor zainwestował w 1990 roku 10,000 USD w indeks UBS Developed Infrastructure and Utilities Index (jest to najbardziej uznany benchmark dla wyników sektora użyteczności publicznej, również używany przez fundusz), to wartość inwestycji stanowiłyby obecnie 48,394 USD. Porównując, jeśli te same 10,000 USD byłyby zainwestowane w indeks MSCI Global Equity index (benchmark ten jest najpowszechniej akceptowany dla wyników światowego rynku akcji), to w tym samym okresie wartość inwestycji wyniosłaby 32,314 USD.

Jedną z najistotniejszych rzeczy dla inwestorów jest to, że sektor użyteczności publicznej ma tendencję generowania lepszych wyników w porównaniu z resztą rynków akcji w słabych okresach dla gospodarek i gorszych czasach dla rynków akcji. W latach 2008 i 2009, gdy świat zapadał w okres głębokiej recesji, zyski spółek naszego portfela nie tego nie odczuły. Faktycznie, przez okres ten większość spółek w naszym portfelu zwiększyła dywidendy wypłacone inwestorom.

Roczne wzrosty Globalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej vs. Globalnych akcji: 1990 - 2010

ZROZUMIENIE SEKTORA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Sektor użyteczności publicznej obejmuje dostawców prądu, gazu i wody (transmisja i dystrybucja systemów tych mediów) - są to naturalni monopoliści i regulowane spółki energetyczne - którzy operują w niekonkurencyjnych warunkach. Ponieważ spółki użyteczności publicznej są naturalnymi monopolistami, ceny ich usług są ściśle regulowane. Zrozumienie tych regulacji, jest kluczem do zrozumienia dobrych wyników tego sektora i dobrych perspektyw na przyszłość, bez względu na stan gospodarek w których operują.

W większości krajów rozwiniętych, regulacje państwowe ustalają ceny danej usługi mediów na poziomie, który umożliwia dostawcy usług pokrycie kosztów oraz generowanie zysków z kapitału rzędu 10% skali roku. W okresie ostatniej dekady inwestycja w globalny portfel regulowanych spółek użyteczności publicznej przyniosła inwestorom zysk około 10% w skali roku, natomiast inwestycje w nieregulowane spółki produkujące energię przynosiły znacznie niższe zwroty. Inwestycje w nasz indeks benchmarkowy - UBS Developed Infrastructure and Utilities Index, który obejmuje portfel regulowanych i nieregulowanych spółek użyteczności publicznej oraz nieregulowanych dostawców energii, przyniósłby 8-9% w skali roku. Preferujemy inwestowanie w regulowane spółki wytwarzające energię, co stanowi jeden ze sposobów w ograniczeniu ryzyka jak i również powoduje, że nasz fundusz pobija nasz benchmark.

Przykład procesu regulowania cen dla amerykańskiej spółki wytwarzającej prąd

Cena = Przychód dozwolony przez Regulatora

Przewidywany popyt (kWh)

Zwrot z inwestycji, na który pozwalają rządy dla spółek tego sektora był bardzo stabilny przez długi okres, szczególnie w USA, gdzie spółki są notowane na giełdach znacznie dłużej. Wykres poniżej przedstawia przeciętny zwrot z kapitału dla notowanych dostawców prądu i gazu w USA w okresie ostatnich piętnastu lat (dwie górne niebieski linie) w porównaniu do rentowności obligacji emitowanych przez te same spółki (środkowe dwie linie) oraz rentowność 30-letnich obligacji rządowych USA (dolna żółta linia).

Regulator Allowed Returns on Equity for United States Electricity and Gas Utilities since 1993

10% zwrot z kapitału w sektorze, który cieszy się stabilnością popytu na swoje usługi i nie ma konkurencji, jest bardzo atrakcyjny. Rządy pozwalają spółkom na pokaźne zyski z dwóch powodów, po pierwsze chcą zachęcić sprywatyzowane spółki użyteczności publicznej do podjęcia dużych ciągle koniecznych inwestycji, oraz z powodów społecznych i politycznych konsekwencji niedostatecznych inwestycji w infrastrukturę dystrybucyjną.

Wielkość inwestycji koniecznych do podtrzymania odpowiedniego poziomu usług prądu, gazu i wody jest olbrzymia. Szacuje się, że tylko w celu utrzymania obecnego poziomu sieci elektrycznej, potrzebne będzie około 2 mld USD inwestycji w system transmisji prądu w USA w następnych dwóch dekadach. Ponieważ przemysły te są własnością prywatną, rządy muszą ustalać ceny w sposób dający inicjatywę do inwestowania w nową infrastrukturę i do utrzymywania obecnej. Jeśli ceny są zbyt niskie, spółki nie będą inwestowały w potrzebną infrastrukturę i wtedy dostawy usług prądu, gazu i wody mogą stać się niepewne, a to jest niekorzystne także dla polityków, którzy chcą się pokazać wyborcom jako umiejętni administratorzy, zapewniający wzrastający poziom życia.

WIOF GLOBAL LISTED UTILITIES FUND - ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY NUCLEUS GLOBAL INVESTORS

WIOF Global Listed Utilities Fund jest zarządzany przez spółkę inwestycyjną Nucleus Global Investors, której większościowi udziałowcy kierują spółką. Nucleus jest jedną z kilku specjalistów w zarządzaniu portfelami sektora usług użyteczności publicznej oraz infrastruktury na świecie. Zarządzający są specjalistami w inwestowaniu w tym sektorze, a także mają doświadczenie w organizowaniu kapitału dla tego sektora oraz w zarządzaniu tego typu spółkami. Siedziba spółki znajduje się w Sydney, z biurem w Londynie.

INFORMACJA PRAWNA

Dokument ten jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych doradców. Dokument ten nie stanowi zaproszenia do objęcia jednostek lub akcji opisanych w nim funduszy i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dotychczas uzyskane wyniki nie dają gwarancji na przyszłość. Wartość inwestycji i zysk z nich uzyskany mogą zarówno ulec obniżeniu, jak i podwyższeniu. Inwestorzy mogą nie uzyskać zwrotu kwoty przez siebie zainwestowanej. Inwestorzy powinni być świadomi, że wahania walut, zarówno w górę, jak i w dół, mogą także mieć wpływ na wartość inwestycji. Wzmianka na temat jakichkolwiek konkretnych akcji nie powinna być traktowana jako rekomendacja transakcyjna. Z inwestycjami w fundusze wzajemne mogą wiązać się prowizje, prowizje stałe, opłaty i wydatki związane z zarządzaniem. Dochody nie są gwarantowane i mogą ulegać wahaniom. Informacje o wartości aktywów netto zostały uzyskane z wiarygodnych według nas źródeł, ale WIOF nie udziela gwarancji odnośnie do ich dokładności, solidności i kompletności oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z ich wykorzystania. WIOF i Cornhill Management International S.A. nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za poprawność lub dokładność przedstawionych informacji, które mogą ulegać zmianom w każdej chwili bez powiadomienia. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat i kosztów związanych z objęciem lub umorzeniem akcji. Zakłada się, że wszystkie dywidendy będą ponownie inwestowane. Przed dokonaniem inwestycji w jakikolwiek subfundusz WIOF należy się skontaktować z swoim doradcą inwestycyjnym i zapoznać się wszelkimi odpowiednimi dokumentami dotyczącymi poszczególnych subfunduszy, takimi jak najnowsze roczne lub półroczne sprawozdania lub skrót prospektu, które określają szczególne ryzyka związane z danym subfunduszem wraz ze wszelkimi specjalnymi ograniczeniami, które mają zastosowanie, i podstawą transakcji.