31.03.2009

Indie zostały pozytywnie ocenione przez MFW za uniknięcie kryzysufinansowego oraz za utrzymanie wzrostu na poziomie bliskim średniejz ostatnich dziesięciu lat. W dłuższej perspektywie jednak, MFW uważa, iżważne jest, aby Indie nie zatrzymały wzrostu jedynie na 5% do 6%. MFW jestzdania, że istnieją znaczne możliwości poprawy alokacji zasobów za pomocąreform strukturalnych, a także na zwiększenie stopy inwestycji wgospodarce.

Centralny Urząd Statystyczny w Indiach opublikował zaawansowane szacunkistatystyczne 2008/09 (kwiecień-marzec) realnego wzrostu PKB o 7,1%. Wzrost wIndiach jest prognozowany na umiarkowanym poziomie 6,25% w 2008/09 i 5,25% wokresie 2009/10, częściowo odzwierciedlając pogarszające się perspektywyglobalne. Ze względu na spadające ceny i malejący popyt, oczekuje siędalszego spadku inflacji do 3% (rok do roku) w marcu 2009 i do średnio 2% wlatach 2009/10. Od października 2008 zaobserwowano łagodny napływ doportfeli inwestycyjnych, a bezpośrednie inwestycje zagraniczne (z ang. FDI)utrzymują się na stosunkowo dobrym poziomie. Pomimo, iż rezerwy zmalały wtym roku podatkowym, z historycznego maksimum 315 mld USD (maj 2008), do252 mld USD (6 luty 2009), pozostają one na wystarczającym poziomie wporównaniu do wymogów finansowych brutto i importu krajowego. Realnaefektywna stopa wymiany spadła o 10%, pozostając w stanie równowagi.Dominujące w sektorze finansowym banki, wydają się być dobrzedokapitalizowane, o stosunkowo dobrej płynności i wysokich wskaźnikachskuteczności aktywów (NPA). W dniu 16 lutego 2009, rząd wydał tymczasowybudżet na 2009/10, który dąży do zmniejszenia deficytu rządowegoo 0,5 punktu procentowego PKB.

MFW wyróznił Indie za dobre wyniki gospodarcze w ostatnich latach,odzwierciedla to politykę makroekonomiczną i ciągłość postępu reformstrukturalnych. Należy zauważyć, że Indie w konfrontacji z obecnymglobalnym kryzysem gospodarczym i finansowym, będąc w silnej pozycji,zachęciły bank centralny do załagodzenia polityki monetarnej oraz pobudzeniakredytów bankowych. Wpłynęło to również na ulastyczninie politykikursowej, co pomoże dostosować się do koniunktury gospodarki światowej.Ponadto MFW pozytywnie ocenił wytrzymałość i odporność Indyjskiegosystemu finansowego, odzwierciedlającego kondycję finansową na podstawiekorzystnych wskąźników oraz poparł władze w stopniowym i ostrożnympodejściu do capital account liberalization. Pozytywnie również zostałoocenione zobowiązanie władz do liberalizacji handlu i MFW przyznał, żewiększość bodźców fiskalnych podejmowanych w 2008–09 powinna przyczynićsię do wzrostu gospodarczego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawozdania MFW dotyczącego Indii,zapraszamy na:

http://www.imf.org/