22.04.2008

Parex Banka zajął pierwsze miejsce wśród Funduszy Europy Jako SpecjalistaInwestycyjny Roku

Parex Asset Management jest największą firmą inwestycyjną w RegionieBałtyku posiadając ponad wartość 1 mld $ aktywów w zarządzaniu.Specjalizując się w działalności w Regionie Bałtyku, Centralnej, WschodniejEuropy, oraz rynkach CIS, firma oferuje zdywersyfikowany zakres produktówinwestycyjnych, włączając ustalony dochód, akcje oraz nieruchomości. Firmajest związana umową współpracy z amerykańską firmą venture capital MVCCapital, skupiającej się na ryzyku inwestycji kapitałowych w ReginieBałtyku.

Parex posiada klientów w Zachodniej Europie, włączając Niemcy, ten faktprzyciągnął uwagę w podczas plasowania przez jurorów. Parex rozwija siębardzo dobrze i stale poszerza, czego przykładem może być otwarte ostatniobiuro w Kazachstanie. Poza tym, firma posiada oddziały na Litwie, Ukrainie orazRosji. Na Łotwie pokrycie rynku wyniosło 50%.

Klienci Parex obejmują zasięg począwszy od banków bałtyckich do funduszyemerytalnych oraz indywidualnych, dla których oferowanych jest11,000 zagranic­znych funduszy, obok funduszy własnych. Ale cechą, któranajbardziej przyciągnęła uwagę jurorów były cele skupiające się nabardzo wysokim poziomie jakości działalności. „ Parex gra swoją siłą,”zauważył jeden z jurorów.