28.11.2012

Ken Goh

Menedżer portfelowy

CIMB Principal Asset Management Pte. Ltd. Singapore

 

Region Azji Południowo-Wschodniej jest bogaty w surowce naturalne, posiada rosnącą grupę młodej siły roboczej oraz rynki przynoszące wyniki lepsze od innych. Z tych powodów warto przyjrzeć się bliżej temu regionowi.  Fundusz  WIOF South-East Asia Performance Fund, inwestując w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami spółek działających na terenie ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej), oferuje inwestorom szansę wykorzystania możliwości rosnących gospodarek i rynków jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów na świecie.

 

POTWIERDZONE WYSOKIE WYNIKI

Od swojego powstania fundusz wielokrotnie osiągał wysokie wyniki, między innymi przewyższając wyniki porównywalnego indeksu FTSE ASEAN 40 o ponad 15% w 2011 r., pomimo spadających rynków światowych i kiepskich nastrojów wśród inwestorów. W bieżącym roku trend ten się nie zmienił i w okresie od początku roku do końca trzeciego kwartału (30 września) fundusz zanotował 11% wzrost, oferując znaczne zwroty w okresie wahań rynku światowego i trudności wzrostu gospodarczego. Fundusz w dalszym ciągu powinien osiągać wysokie wyniki, ponieważ oparty jest na atrakcyjnych podstawach najbardziej dynamicznych gospodarek światowych, tj.:

 

  • Liczba mieszkańców regionu wynosi 500 mln, a PKB ma wartość 2 bln USD.
  • Łączna wartość rynkowa szacowana jest na 1,9 bln USD.
  • Popyt wewnętrzny jest silny i wciąż rośnie. Napędza go rosnąca liczba młodej siły roboczej oraz zamożnej klasy średniej.

 

 

DEFINIOWANY WZROSTEM

Region Azji Południowo-Wschodniej definiowany jest przez swój wzrost, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i fizycznym. Według prognoz, popyt wewnętrzny będzie rósł dalej, wraz z rosnącą młodą siłą roboczą i klasą średnią, oraz wzrostem wydatków na bezpośrednie inwestycje zagraniczne i infrastrukturę.  Regionalny PKB był mocny w ostatnich latach i w tym roku powinien znacząco wrosnąć. Szacuje się, że w 2012 roku PKB w regionie państw ASEAN osiągnie poziom pomiędzy 4% i 6,%, a ich rozwój prześcignie w najbliższych latach główne gospodarki krajów zachodnich.

 

 

Rozwijające się miasta i rosnąca liczba mieszkańców na terenach zurbanizowanych także napędzają ekspansję gospodarczą.  Każdego roku ponad 7 mln osób migruje do miast i przewiduje się, że do 2030 roku Dżakarta może stać się największym miastem na świecie. Przyjazna demografia - połowa populacji w regionie ma mniej niż 30 lat - w połączeniu z rozwijającą się gospodarką przyczyniają się do powiększenia klasy średniej oraz zwiększenia wydatków konsumpcyjnych. Poza związanym z tym rozwojem potencjałem inwestycyjnym dotyczącym infrastruktury, w innych obszarach ekonomicznych, takich jak finanse i sektory konsumenckie, także widać ekspansję i możliwości dla inwestorów.  Dodatkowo rynek może pochwalić się rosnącą płynnością rynkową. Łączna wartość rynkowa pięciu głównych rynków akcyjnych (Tajlandia, Indonezja, Filipiny, Malezja i Singapur) wynosi 1,9 bln USD, a szacowany dzienny wolumen regionu urósł w ciągu 10 lat z 500 mln USD do 3 mld USD.

 

ZACIEŚNIAJĄCA SIĘ WSPÓŁPRACA

Potencjał regionu dostrzegły także kraje w jego obrębie, a Wspólnota Gospodarcza ACEAN (AEC) już zadeklarowała zwiększenie współpracy gospodarczej w nadchodzących latach. Plany do 2015 r. uwzględniają:

 

  • Stworzenie bloku gospodarczego, którego celem będzie wzmacnianie wolnego handlu i inwestycji w regionie.
  • Zwiększenie inwestycji w turystykę.
  • Projekty związane z produkcją, opieką zdrowotną i edukacją.
  • Zwiększenie inwestycji w sektor nieruchomości.

 

Inwestycje pomiędzy krajami już rosną. Przykładowo, więcej Singapurczyków inwestuje w Malezji, podczas gdy niektóre spółki przemysłowe z Malezji i Tajlandii relokują swoją produkcję w Indonezji, korzystając z niższych kosztów zatrudnienia dla większych przedsiębiorstw.

 

MAKSYMALIZACJA MOŻLIWOŚCI

Ponadprzeciętny wynik Funduszu w ostatnich latach, pomimo jednego z największych kryzysów gospodarczych w historii, podkreśla jakość zespołu zarządzającego jego portfelem. Nagradzana azjatycka specjalistyczna spółka inwestycyjna CIMB-Principal Asset Management przeprowadza dokładną selekcję akcji i proces inwestycyjny w celu skonstruowania optymalnego portfela Funduszu.   Inwestowanie uwzględnia badanie światowych trendów, motywów regionalnych i wielokrotne przeglądy, a także badania analiz rynkowych oraz spółek. Konstruowanie portfela polega na selekcji akcji metodą typu bottom-up, natomiast strategia typu top-down używana jest do określenia współczynnika beta portfela/doboru kraju. Następnie następuje aktywne monitorowanie portfela zgodnie z uwzględnieniem wyników i pomiarów ryzyka. Właśnie takie podejście zebrało nagrody w postaci ponadprzeciętnych zysków.

 

PERSPEKTYWY

Perspektywy rozwoju gospodarek ASEAN są optymistycznie ostrożne, zważywszy na niepewność wokół nierozwiązanych kwestii w Europie i perspektywy wolniejszego środowiska wzrostu. W regionie ASEAN, czynniki wzrostu, takie jak prężna konsumpcja krajowa i wydatki generowane przez infrastrukturę, powinny przyczyniać się do dalszego wzrostu w 2013 roku. Chociaż Azja prawdopodobnie nie uniknie spowolnienia globalnego, gospodarki krajów ASEAN mogą wypaść lepiej w porównaniu z innymi krajami azjatyckimi, zważywszy na ich względną mniejszą zależność od eksportu jako udziału procentowego PKB.  Oprócz ogólnie przychylnej polityki monetarnej, jest kilka czynników wskazujących, że popyt krajowy w regionie powinien pozostać prężny w najbliższych kwartałach: w wielu krajach na rynkach pracy popyt na pracę przewyższa podaż pracy pomimo spowolnienia w eksporcie, co może pomóc złagodzić skutki niższych cen towarów przy dochodach z działalności rolniczej, co z kolei pomaga podtrzymać zaufanie konsumentów w wielu krajach w tym regionie; środki polityki fiskalnej oraz inne mogą również zapewnić podstawowe wsparcie w niedalekiej przyszłości; wskaźniki inflacji były jak dotąd korzystne, co wzmocni zaufanie konsumentów i pozostawi więcej dochodu rozporządzalnego na cele konsumpcyjne .


DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest nagradzany azjatycki specjalista inwestycyjny CIMB-Principal Asset Management, będący częścią grupy CIMB Group, czwartej co wielkości grupy bankowej w Południowo-Wschodniej Azji. W sierpniu 2012 r. grupa posiadała ponad 10,9 mld USD aktywów w zarządzaniu i zatrudniała w całym regionie grupę 56 specjalistów z zakresu zarządzania inwestycjami, wykorzystując ich lokalną wiedzę i potencjał, by zapewnić klientom najlepszą jakość usług.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.