14.03.2012

Fernando X. Donayre

Menedżer portfelowy

INCA Investments, LLC

 

 

Ameryka Łacińska, poprzez swoje rynki regionalne odporne na przeciwności globalnego kryzysu, gotowa na przyszłe wzrosty, udowadnia, że jest świetną okazją inwestycyjną. Fundusz WIOF Latin American Performance Fund, inwestując w akcje i obligacje tego kontynentu, oferuje swoim inwestorom dostęp do regionu gdzie demografia, siła ekonomiczna i rosnąca klasa średnia mogą razem stworzyć warunki do szybkiego wzrostu konsumpcji i atrakcyjne środowisko inwestycyjne.

 

WZROST I MOŻLIWOŚCI

Atrakcyjność Ameryki Łacińskiej dla inwestorów znacząco wzrosła w ostatnich latach. Stabilność polityczna i ortodoksyjna polityka ekonomiczna doprowadziły do bumu kreującego nowe możliwości dla regionalnych spółek i powiększenia się wpływów klasy średniej.  Ponad 50% populacji w głównych krajach Ameryki Łacińskiej to klasa średnia oraz nastawione na konsumpcję spółki, które są największymi beneficjentami przychodów per capita, a średnie przychody tych grup wciąż rosną. Rosnąca siła nabywcza na tym kontynencie rozbuchała popyt wewnętrzny i powiększyła potrzeby kredytowe, które powodują ekspansję usług finansowych. Inną zaletą dla inwestorów jest odporność Ameryki Łacińskiej na kryzys w porównaniu do innych gospodarek zorientowanych na eksport.

 

Eksport Ameryki Łacińskiej jest zdywersyfikowany geograficznie, a główne kraje kontynentu są bardziej zależne od własnych rynków wewnętrznych niż od eksportu. W związku z tym stan gospodarek jest w dużym stopniu chroniony przed zewnętrznymi czynnikami ekonomicznymi. To daje możliwości dodatkowych zysków poprzez skupienie się na aktualnych największych częściach gospodarek tj. raczej na rynkach wewnętrznych niż podążanie za indeksami zdominowanymi przez spółki towarowe, których poczynania wynikają głównie z zewnętrznych, a nie regionalnych czynników.

 

Ameryka Łacińska jest także atrakcyjną propozycją inwestycyjną z powodu swojej relatywnie większej siły ekonomicznej w porównaniu do świata rozwiniętego:

  • Znacznie mniejszy poziom długu publicznego i prywatnego, kapitalizacja sektora bankowego na wysokim poziomie, bez dużego udziału długu europejskiego i co najważniejsze o wiele mocniejsze wskaźniki wzrostu w porównaniu do świata rozwiniętego.
  • Zgodnie z ocenami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wzrost PKB w Unii Europejskiej i USA wynosi odpowiednio 1, 5% oraz 1, 1%, gdy w głównych krajach Ameryki Łacińskiej oczekuję się dwa, trzykrotnie wyższego wzrostu PKB.
  • Korzystne wskaźniki demograficzne także będą napędzać wzrosty w przyszłości. Wyż demograficzny z lat 90-tych gwarantuje w nadchodzących dekadach, że wysoki procenty populacji stanowić będzie grupa pracujących konsumentów z większą od średniej siłą nabywczą.

 

Struktura populacji Ameryki Łacińskiej


Źródło: CEPAL

Uwagi: Key consuption years - Kluczowe lata dla konsumpcji, Age groups - Grupy wiekowe

MOCNE FUNDAMENTY

Poszczególne kraje, w które inwestuje Fundusz posiadają mocne fundamenty i potencjał inwestycyjny:

  • Brazylia stała się w ostatnim czasie szóstą największą gospodarką świata
  • Sytuacja gospodarcza Meksyku poprawia się, a jego waluta jest najbardziej niedoszacowana w Ameryce Łacińskiej. Bliskość tej gospodarki do USA jest mobilizująca dla Meksyku w długim okresie czasu. Meksykańskie spółki są atrakcyjne z długoterminowego punku widzenia oraz z powodu prawidłowo uzasadnionych wycen.
  • Najbardziej obiecującą gospodarką Ameryki Łacińskiej jest Peru z powodu przewidywanego ponad 5% wzrostu ekonomicznego do 2015 roku.
  • Oczekuje się także, że Chile będzie najlepiej zarządzaną gospodarką regionu.

 

WYKORZYSTANIE OKAZJI

Zarządzanie Funduszem ma na celu wykorzystanie jak największej liczby możliwości regionu. Decyzje Menedżera Inwestycyjnego oparte są o metodę bottom-up, badania fundamentalne skupione bardziej na spółkach niż na krajach. Wybierane są akcje spółek o silnych sieciach franczyzowych, o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Faworyzowane są spółki o odpowiedniej lub niższej niż średniej wycenie w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w oparciu o stosunek zysku do podjętego ryzyka.

 

PRZEGLĄD

Na początku tego roku, po przyciągnięciu uwagi inwestorów swoimi pozytywnymi ocenami krajów i wskaźnikami gospodarczymi, Ameryka Łacińska pokazała bardzo dobre wyniki.  Inwestorzy zdali sobie sprawę, że wiele akcji regionu zostało wyprzedanych w tamtym roku do poziomu wskazującego na duży rozdźwięk pomiędzy ceną akcji a wyceną spółek. Stało się tak także podczas ostatniego kryzysu globalnego: inwestorzy sprzedali akcje w Ameryce Łacińskiej po wyższych stawkach niż te w krajach rozwiniętych, a gdy przyszła odnowa w roku 2009, rynek łaciński gwałtownie wzrósł. Z podobną sytuacją mamy do czynienia dzisiaj. Powyższe wraz ze zdrowymi fundamentami i odpornością tego regionu na kryzys oznacza, że pozycja akcji Ameryki Łacińskiej jest bardzo atrakcyjna dla wzrostów, szczególnie  gdy utrzyma się pewność inwestorów jak do tej pory.

 

MENEDŻER INWETYCYJNY

Fundusz zarządzany jest przez specjalizującą się w rynkach latynoamerykańskich spółkę inwestycyjną INCA Investments LLC. Wiedza lokalna INCA i jej doświadczenie pozwala na znajdowanie dodatnich wartości w niedocenianych przez innych spółkach oraz odkrywanie wartości inwestycyjnych w krajach, na które często nie zwracają swojej uwagi nie wyspecjalizowani menedżerzy. Do krajów tych należą Peru, Kolumbia, i Panama.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.