14.02.2012

Matthew Jamurtas

Menedżer portfelowy

New Mellon Asset & Wealth Management S.A.

Wciąż trwa proces globalnego ocieplania się klimatu, a społeczeństwa i gospodarki zmieniają modele działania na te o niskiej zawartości węgla. W takim środowisku zapotrzebowanie na zieloną energię będzie rosło, a inwestycje związane z zielonym sektorem mają potencjał wysokich zysków. Fundusz WIOF Green Energy Performance Fund oferuje inwestorom możliwość korzystania z tego potencjału.

 

PRZEGLĄD

Fundusz ma na celu długoterminowy wzrost kapitału. Inwestuje w akcje światowego sektora odnawialnego lub akcje z nim związane, koncentrując się na spółkach z długą historią wzrostową i o wysokim potencjale wzrostu, w celu zbudowania zdywersyfikowanego portfela. Fundusz jest też okazją do korzystania z możliwości rozwijającego się jak żaden inny sektora, który jest częścią największych gospodarek świata.

 

ROZWÓJ SEKTORA ZIELONEJ ENERGII

Tradycyjne paliwa kopalne są nie tylko uważane za nieekologiczne, ale także bardzo zmienne i niepewne cenowo.  Wydarzenia w Libii z tamtego roku przywołały duże znaki zapytania co do zaufania do sektora paliwowego. Ceny ropy wzrosły gwałtownie z powodu niestabilności politycznej, której obawiają się kraje i korporacje. W ostatnich dniach napięcia pomiędzy Iranem i USA wpłynęły na ceny ropy i spowodowały niepokoje o dostawy tego surowca poprzez Zatokę Perską. Nie zapominajmy, że nawet przed rozruchami na obszarze MENA z 2011 roku, ciała nadzorujące ostrzegały, że era taniej ropy skończyła się i rosnący światowy popyt na źródła energii odnawialnej, np. słoneczne, pokazuje jak ważny staje się ten sektor dla przyszłych światowych źródeł energii.

 

Sektor energii słonecznej – popyt na świecie

Źródło: FIRST SOLAR, Barclays, CITI, Credit Suisse, Deutche Bank, GS, JPM, Morgan Stanley.

Uwagi: ROW - Reszta Świata, China - Chiny, Japan - Japonia, North America - Ameryka Płn., ROE- reszta Europy, Italy - Włochy, France - Francja, Spain - Hiszpania, Germany - Niemcy.

 

Potencjał tego sektora zależy także od innych czynników:

 

 • Potrzeba zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych, takich krajów jak Chiny i Indie, spowoduje rozwój rynku energii odnawialnej w najbliższych latach.
 • Kraje zwracają się w kierunku wydajnego wykorzystania energii i zarobku na "szybkich zyskach" z ograniczania zużycia energii i redukcji emisji CO2.
 • Subsydia rządowe stają się coraz mniej ważne dla rynku energii odnawialnej wraz z potanieniem technologii w tym sektorze i większej konkurencyjności wobec tradycyjnego sektora energetycznego.
 • Spółki związane z energią odnawialną gwałtownie się rozwijają - także poprzez przejęcia i połączenia.
 • Polityczne wsparcie dla zielonej energii wzrasta i rozwój technologii staje się głównym priorytetem dla krajów takich jak Chiny i USA.
 • Uważa się, ze Japonia będzie następnym wielkim rynkiem wraz z odwrotem od zasilania nuklearnego.

 

Rządy i politycy także stają się coraz bardziej świadomi zysków - politycznych i ekologicznych - wynikających ze wspierania zielonej energii. Coraz większa liczba krajów stosuje politykę skupiającą się na źródłach energii odnawialnej. Wcześniejsze raporty Agencji Energetycznej sugerują, że do roku 2050 roku 46% światowej produkcji energii będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych, a jej wartość szacuje się na USD10.5tn potrzebne przed 2030 rokiem.

 

WIELKI POTENCJAŁ

Sektor zielonej energii rozkręcił wiele obszarów inwestycyjnych, począwszy od energii wiatrowej, słonecznej, wodnej i geotermalnej po te związane z gromadzeniem energii i jej efektywnością. Wszystko to pokazuje, że sektor ten ma ogromny potencjał. Wyniki rynku LED i oświetleniowego są bardzo dobre oczekuje się ich podwojenia do 2015 roku w związku ze wzrostem popytu na telewizję ledową i oświetlenie.

 

Wielkość rynku LED (w mld USD)

Uwagi: Other - Inne, Signage - oznakowanie, Automobile - samochodowy, Cellphone - telefoniczny, NetB/Tab  - Netbooki i Tablety, NB - Notebooki, Monitors - monitory, LED TV, Lighting - oświetlenie

 

PRZEGLĄD

Rok 2012 może być punktem zwrotnym dla giełd energii zielonej. W roku 2011 z energii alternatywnej uzyskano dziesiątki gigawatów dodatkowej pojemności - ze znaczącym w tym udziałem Chin, Włoch i Niemiec - powiększając udział w globalnej produkcji energii do 5%. Ten rozwój nie był jednak odzwierciedlony na giełdach, ponieważ nadmierna podaż wyposażenia wiatrowego i słonecznego oraz zamieszanie w Unii Europejskiej doprowadziły do gwałtownych spadków cen tego wyposażenia i obcięcia marż firm. Dodatkowo wiele spółek z tego sektora spotkała niepewna przyszłość. Jednakże w roku 2012 spodziewamy się odbicia po dwóch latach złych wyników, głównie z poniższych powodów:

 

 • Spadające koszty komponentów oznaczają, że zielone technologie są teraz konkurencyjne kosztowo w porównaniu z energią z surowców kopalnych, co rozkręci rozwój rynku energii wiatrowej i słonecznej.
 • Wyceny rynkowe firm spowodują połączenia i przejęcia w celu wejścia na ten rynek innych spółek związanych z energetyką.
 • Katastrofa w elektrowni jądrowej Fukushima spowodowała zmianę polityki energetycznej w kluczowych krajach, takich jak Japonia i Niemcy.
 • Gospodarki rozwijające się, jak Indie, Środkowy Wschód, Afryka i Ameryka Łacińska, będą najszybciej rosnącymi rynkami związanymi z zieloną energią.
 • Rozwijające się społeczności, jak Chiny i Indie, pierwszy raz zadeklarowały swój udział w cięciach emisji zanieczyszczeń.

 

MENEDŻER INWESTYCYJNY

New Mellon Asset & Wealth Management (NEW MELLON) jest niezależną, należącą do pracowników spółką zarządzającą aktywami, kierowaną przez zespół z 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu lokalnymi i międzynarodowymi funduszami. Spółka została założona w 2006 roku w Atenach (MELLON pochodzi od słowa greckiego “ΜΕΛΛΟΝ“oznaczającego przyszłość), skupia się w szczególności na inwestycjach globalnych, związanych ze zmianą klimatu, energią odnawialną, wydajnością, zarządzaniem odpadami i recyclingiem. ΝΕW MELLON rozwinął i przetestował proces inwestycyjny dostosowany do unikalnych cech sektora Zielonej Energii.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.