13.12.2011

Martin Zezula

Menedżer portfelowy

Raiffeisenbank a.s.

WIOF Emerging Europe Performance Fund to produkt niszowy, który opiera się trendom, za którymi podążają konkurencyjne fundusze. Oferuje inwestorom imponujące zwroty roczne i dostęp do inwestycyjnych możliwości regionu o silnym potencjale i zrównoważonej historii wzrostowej.

 

ALOKACJA

Fundusz inwestuje w zróżnicowany portfel akcji i powiązane z akcjami papiery wartościowe spółek mieszczących się lub działających w Europie Centralnej, Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej (CEE). Menedżer Funduszu stosuje strategię utrzymania akcji na poziomie pomiędzy 80% a 100% całkowitych aktywów Funduszu. Fundusz wyróżnia to na czym skupia on swoje inwestowanie. Większość funduszy koncentruje się na akcjach krajów Europy rozwijającej się i zazwyczaj ich portfele zawierają akcje największych spółek rosyjskich i tureckich oraz trochę papierów wartościowych z Europy Centralnej, krajów bałtyckich i bałkańskich. WIOF Emerging Europe Performance Fund różni się od nich tym, że skupia swoją uwagę przede wszystkim na rosnącej Europie Centralnej oraz Południowo-Wschodniej, a utrzymanie inwestycji w Rosji stanowi maksymalnie 10% oraz w ogóle nie inwestuje w Turcji.

 

WARTOŚĆ REGIONU

Europa rozwijająca się oferuje inwestorom nie tylko typowe, atrakcyjne wartości rynków rozwijających się, ale także swoje własne charakterystyczne i unikalne możliwości. Podczas, gdy rynki rozwijające się są stosunkowo niedrogie w oparciu o tradycyjną metodę wyceny - jak pokazuje indeks MSCI EM ceny są zbliżone do najniższego poziomu od 1Q2009 - Europa rozwijająca się wydaje się być nawet lepszą okazją cenową w porównaniu do np. Ameryki Łacińskiej i Azji.

 

UDANA TRANSFORMACJA

Pomyślna transformacja krajów Europy rozwijającej się od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej dała temu regionowi ogromny wzrost w przeciągu ostatnich 15 lat. Region odnotował ogromny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dodatkowo, poza wyjątkiem ostatniego kryzysu finansowego z roku 2009, wzrost realnego PKB prześcignął wyniki całej strefy Euro i USA. Oczekuję się, że wskaźniki te utrzymają się na tych samych poziomach w najbliższych latach, pokazując że historia wzrostu Europy rozwijającej się i jej potencjał z tym związany jest nie do podważenia.

 

Fiskalna pozycja regionu też jest lepsza od pozycji wielu krajów rozwiniętych. Relacja długu do PKB jest ogólnie niższa, a w niektórych przypadkach o wiele niższa w porównaniu do wiodących światowych gospodarek. Status ekonomiczny głównych krajów Europy takich jak Polska i Czechy został już zauważony. Kraje te zostały oznaczone przez grupę FTSW jako "zaawansowane rynki rozwijające się". Ta klasyfikacja, która także została przyznana takim krajom jak Brazylia i Afryka Południowa, określa poziom przychodów narodowych, rozwoju infrastruktury rynku i warunków wstępu na ten rynek. Porównując wyniki rynków akcji także widać jak bardzo atrakcyjny jest ten region. Dane historyczne pokazują, że w skali rocznej poszerzony indeks CECE regularnie pokonywał w wynikach inne porównawcze indeksy.

 

Cechą świata zglobalizowanego jest to, że wydarzenia na rynkach rozwiniętych zawsze wpływają na wyniki regionalnych giełd papierów wartościowych. Jednakże, kraje Europy rozwijającej się posiadają inną konkurencyjną zaletę jaką jest posiadanie własnej waluty, której deprecjacja może wspierać gospodarkę w przypadku chwiejnego wzrostu i rynkowych zawirowań.

 

OPTYMIZM NA PRZYSZŁOŚĆ

Spojrzenie na rynki, na których skupia się Fundusz jest optymistyczne. Obecnie gospodarki w dużym stopniu realizują scenariusz recesyjny. Jest jednak dobry powód do patrzenia optymistycznie na najbliższe miesiące. Wyniki korporacyjne są dobre, dane makroekonomiczne wskazują na utrzymanie raczej słabych wzrostów niż spadków związanych z recesją, a wyceny papierów wartościowych są bardzo atrakcyjne. Byłoby jednak niemożliwe nie brać pod uwagę ogólnej atmosfery związanej z długiem krajów europejskich. Dzisiejszy rozwój rynkowy zależy w dużym stopniu od polityków i nastrojów inwestorów i mało prawdopodobny jest scenariusz znaczącej poprawy wyników rynkowych jeśli nie pojawią się przekonywujące rozwiązania polityczne na poradzenie sobie z długiem Eurozony.

 

MENEDŻER INWESTYCYJNY

Fundusz jest zarządzany przez Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank), członka grupy Austrian Raiffeisen Financial Group, której historia działania jako instytucji finansowej trwa już od 140 lat. Raiffeisen Financial Group znajduje się wśród najmocniejszych grup finansowych w Europie Centralnej i Wschodniej, oferując bankowość inwestycyjną i komercyjną. Grupa działa obecnie w 17 krajach. Na koniec grudnia 2010 roku bilans skonsolidowany Grupy wynosił 260 mld Euro.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.