14.11.2011

Jiří Pospíšil

Menedżer portfelowy

Raiffeisenbank a.s.

 

Nie wszystkie inwestycje celują w potrzeby zarówno niedoświadczonych inwestorów jak i tych z latami doświadczeń na rynkach kapitałowych. WIOF Conservative Risk 3% Portfolio jest produktem uszytym na miarę nie tylko dla inwestorów, którzy nie śledzą trendów rynkowych, ale również dla bardziej zaawansowanych rynkowo inwestorów, poszukujących dobrze określonych celów inwestycyjnych i chcących bardziej zróżnicować swój portfel.

 

PRZEGLĄD

Fundusz zaprojektowano w celu dostarczenia inwestorom długookresowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje w euro obligacje i w rynki akcyjne. Jak sugeruje nazwa Funduszu, jego profil ryzyka jest relatywnie niski, przy maksymalnym 30% zaangażowaniu w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami oraz przynajmniej 60% aktywów inwestowanych w papiery wartościowe o stałym przychodzie, denominowanych w EUR. Fundusz skupiając się na utrzymaniu zmienności na niskim poziomie, kieruje się polityką inwestycyjną mającą na celu utrzymanie 3-letniej historycznej zmienności pomiędzy 2% i 4%. Inwestycje Funduszu obejmują cały świat, lecz ich największa alokacja znajduje się w Europie Wschodniej, a potem w Europie Centralnej i Zachodniej.

 

 

STABILIZACJA I OCHRONA

Niska zmienność Funduszu i strategia inwestycyjna daje inwestorom stabilizację. Fundusz posiada jednak kilka innych kluczowych zalet, włączając w nie:

  • Relatywnie wysoką część inwestycji w akcje, dającą możliwości zachęcających zysków.
  • Portfel zawierający głównie obligacje globalne o raitingu A1/A+ i wyższym.
  • Zarządzanie przez jedną z najsilniejszych instytucji finansowych dla banków komercyjnych i inwestycyjnych w Centralnej i Wschodniej Europie.

 

POLITYKA EKSPANSYJNA

Oprócz wartości wymienionych powyżej, fundamentalnym elementem sukcesu Funduszu jest strategia Menedżera Inwestycyjnego. Obecnie bierze on pod uwagę szeroki zakres czynników, starannie monitorowanych i rozważanych czy dzięki nim Fundusz będzie mógł osiągnąć maksymalny wynik. Jednym z takich czynników jest założenie, że do końca 2012 roku dominować będzie ekspansywna polityka monetarna Rezerwy Federalnej USA i Europejskiego Banku Centralnego. Akcje także są eksponowanym, solidnym potencjałem. Istnieje atrakcyjny strumień akcji korporacyjnych przy jednoczesnej, relatywnie wysokiej płynności. Także to, że brak jest obecnie dostępnych, porównywalnych alternatyw daje dobre możliwości inwestycyjne.

 

AKCJE POZYTYWNIE

Dla Funduszu rozstrzygająca jest kondycja oraz wyniki rynków światowych i gospodarek. Na początku września, Europejski Bank Centralny obniżył prognozy wzrostu PKB i inflacji. Bank przewiduje, że w 4Q2011 obniży stopę procentową do 1%. Stopa procentowa dla funduszy federalnych Rezerwy Federalnej USA zostanie utrzymana na poziomie powyżej 0% przynajmniej do połowy 2013 roku. Wbrew tym scenariuszom, Menedżer Funduszu zamierza utrzymać czas trwania alokacji w obligacje w zakresie od 2 do 2,5 roku przynajmniej do 1Q2012. Pozycje obligacyjne będą utrzymane na poziomie 65%, w podziale na Niemcy (20%), kraje Europy Środkowo-Wschodniej (15%) i obligacje korporacyjne (30%). W kontekście przeglądu akcyjnego, lepsze wyniki korporacyjne wraz z wypłatą wyższych dywidend i niższymi stopami procentowymi mogą zachęcić większą liczbę inwestorów do akcji. Akcje wydają się być atrakcyjne zarówno pod względem stosunku P/E jak i P/B. W tym samym czasie, Menedżer oczekuje, że rynki akcyjne w ciągu najbliższych 6 miesięcy zaczną wzrastać, jak tylko obawy o dług krajów w strefie Euro się zmniejszą. Menedżer zamierza utrzymać alokację w akcje na poziomie około 23%.

 

MENEDŻER INWESTYCYJNY

Menedżerem inwestycyjnym Funduszu jest Raiffeisenbank a.s. Raiffeisen jest jednym z wiodących graczy w Centralnej i Zachodniej Europie w sektorze funduszy i na koniec 2010 roku posiadał 30,7 mld EUR w zarządzaniu. Raiffeisenbank jest członkiem grupy Austrian Raiffeisen Financial Group, jednej z największych instytucji finansowych dla banków komercyjnych i inwestycyjnych w Centralnej i Wschodniej Europie.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.